| | | | |


Dlouhodobý záměr 2011 - 2015

Na úvod

Právnická fakulta přijala v roce 2006 Dlouhodobý záměr svého rozvoje na roky 2006- 2010. Míra jeho naplnění je uvedena v jednotlivých oddílech sumarizujících vývoj v daných oblastech. Nový záměr předložený příslušným akademickým orgánům a akademické obci se vztahuje k období let 2011–2015. Záměr vychází z vymezení vzdělávání a vědy jako základních pilířů činnosti Právnické fakulty MU jako instituce akademického, univerzitního typu. Ostatní aktivity, které jsou fakultou realizovány, přispívají k rozvoji a upevnění těchto dvou stěžejních činností.

Na rozdíl od let 2006-2010, kdy fakulta upevnila své ekonomické postavení a dokonce posílila výrazně financování a zvýšila i jeho vícezdrojovost, díky vnějším faktorům vstupuje do dalšího období se značnou mírou nejistoty. To samozřejmě může ovlivnit i naplněnost některých cílů. I za ekonomicky problematického vývoje musí zůstat zachována kvalita pedagogické činnosti a dynamika vědecko-výzkumné práce.

Strukturálně se tento záměr skládá ze dvou základních částí: vize fakulty v roce 2015 a jednotlivých kapitol, které blíže tyto vize rozpracovávají. V rámci těchto kapitol jsou vymezeny cíle dané oblasti, konstatován aktuální stav realizace stávajícího záměru a uvedeny nástroje, jimiž mají být jednotlivé cíle naplněny.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity by v roce 2015 měla být:

 • fakultou, která vnímá svoji historii a odkaz osobností, které ji tvořily;
 • fakultou moderní, řadící se mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce v oblastech práva, a to i v středoevropském prostoru jako typické sféře její působnosti. V česko-slovenském prostředí musí zůstat fakultou vnímanou jako jeden ze základních pilířů, na kterých stojí současná a budoucí právní věda i vzdělávání;
 • fakultou, jež dokáže využít svou geografickou polohu a být centrem poznání, spolupráce a výzkumu v oblastech právní vědy, spojníkem mezi severem a jihem, západem a východem Evropy, místem plodné mezinárodní spolupráce vědecko-pedagogických pracovníků a studentů;
 • fakultou otevřenou kvalitním zahraničním vědecko-výzkumným a pedagogickým pracovníkům, významným odborníkům z praxe a osobnostem společenského života, současně by měla být fakultou otevřenou studentům ze zahraničí snažícím se rozšířit si obzor poznání o reálie z oblastí našeho práva a právní vědy;
 • fakultou se zřetelným výzkumným profilem, včetně výzkumného profilu jednotlivých pracovišť a akademických pracovníků, a s výsledky výzkumu neomezenými pouze na národní úroveň;
 • fakultou, pro níž je poctivá pedagogická práce standardem;
 • fakultou, na níž se výuka opírá o učebnice, skripta a jiné didaktické pomůcky, včetně e-learningu, vytvořených akademickými pracovníky fakulty nebo autorskými kolektivy s jejich účastí;
 • fakultou, která snoubí výsledky vědecko-výzkumné práce a poznatky z praxe s pedagogickou činností, která má za cíl nikoliv mechanické uchopení dané materie, ale především kvalitní přípravu na výkon budoucího povolání v souladu s požadavky zaměstnavatelů budoucích absolventů;
 • fakultou, která aktivizuje studenta k účasti na formování jeho studia s ohledem na jeho specifické zájmy a budoucí zaměření, a to zejména volbou z široké nabídky povinně volitelných předmětů, včetně předmětů dovednostních, jakož i nabídkou programů zahraničních studií a stáží;
 • fakultou, která cíleně své studenty vede k pochopení nutné kooperace různých profesí u budoucího zaměstnavatele nebo při realizaci vlastních podnikatelských vizí;
 • fakultou, kde je realizováno doktorské studium nejen jako třetí stupeň vzdělávání, ale i jako příprava na budoucí vědeckou a pedagogickou práci;
 • fakultou aktivně zapojenou do různých forem národní i mezinárodní kooperace;
 • fakultou, která vytváří špičkové zázemí pro činnost vědeckou a pedagogickou při současném efektivním nakládání se svěřenými prostředky tak, aby byla zajištěna její konkurenceschopnost;
 • fakultou, která nové technologie využívá ve vzdělávání, přístupu k informacím, zprostředkování výsledků vědecko-výzkumné práce i v administrativních procesech.

I Vzdělávání

I. 1 Vzdělávání v bakalářských a magisterských programech

Cíle:

 • průběžně nabízet jasně profilované studijní programy a obory, zřetelně odlišující vzdělávání právníků a vzdělávání v dalších programech a oborech, které fakulta nabízí. Svou koncepcí budou odpovídat vytvářenému „Národnímu kvalifikačnímu rámci pro oblast vzdělávání Právo“;
 • dát jasný akcent na vzdělávání v oboru Právo jako ústřednímu profilujícímu oboru fakulty, kde je kladen důraz na vysokou úroveň pedagogického procesu, postaveném na partnerském vztahu ke studentovi, jehož cílem je předat studentům znalosti, dovednosti, a naučit je argumentaci a samostatnému řešení problémů;
 • rozvíjet kvalitu ve všech oborech vzdělávání při použití různých metod výuky;
 • respektovat akademické svobody při vzdělávání s akcentem na odpovědnost učitele při hodnocení studentů a při formulování profilu absolventa předmětu a fakulty při formulování profilu oboru;
 • průběžně zvyšovat právní vědomí a rozvíjet obory určené pro výkon i jiných profesí v oblastech veřejné správy a podnikatelské sféře;
 • pokračovat v optimalizaci studijních plánů jednotlivých oborů bakalářského studia.

Výchozí stav včetně plnění Dlouhodobého záměru 2006 - 2010

Fakulta posilovala strukturalizovaný a vícečetný charakter realizovaných studií v souladu se současnými evropskými trendy v oblasti právnického vysokoškolského vzdělávání a studia. Došlo k úspěšné reakreditaci stěžejního magisterského studijního programu Právo a právní věda, dále byl akreditován nový navazující magisterský studijní program Veřejná správa, s oborem Veřejná správa, a rozšířena nabídka bakalářských studijních oborů programu Právní specializace, a to o nově akreditované obory Právo a finance a Vyšší justiční úředník. Fakulta vyhověla poptávce po specializovaném vzdělávání zaměstnanců ve vybraných oblastech práva na úrovni bakalářského stupně vysokoškolského studia.

Fakulta se rovněž podílela na realizaci bakalářských oborů akreditovaných na jiných fakultách univerzity. Konkrétně se jedná o obory:

 • Ekonomická, hospodářská, správní a kulturní studia (Ekonomicko-správní fakulta),
 • Finance a právo (Ekonomicko-správní fakulta),
 • Informatika ve veřejné správě (Fakulta informatiky).
 • Tato aktivita vedle možnosti zahájit dříve pedagogickou aktivitu pro řadu mladých doktorandů či učitelů s sebou nesla i prohloubení vztahů s jinými fakultami a naplnění jednoho z cílů univerzitního záměru.

  Fakulta nadále zvyšovala své didaktické zázemí, a to především tvorbou vlastních učebnic, skript, multimediálních učebních textů a plným využitím e-learningového prostředí v naprosté většině předmětů. Mimořádné stipendijní prostředky, které fakulta investovala do e-learningových aktivit, významně zvýšily materiální zázemí zejména bakalářských studií a současně vytvořily možnosti pro intenzivní vedení doktorandů, kteří se na tomto procesu podíleli, v oblasti pedagogické. Fakulta velmi výrazně diverzifikovala výukové zdroje a opory a tvorbou elektronických, volně přístupných učebnic, přispěla k naplňování otevřeného přístupu ke vzdělávání.

  V oblasti jazykové přípravy a cizojazyčných studií fakulta rozšířila nabídku jazykové přípravy o ruštinu a španělštinu, jako předmětu Jazyk II v rámci studijního plánu magisterského oboru Právo. Nově byl zakomponován do studijních plánů všech oborů bakalářského studijního programu Právní specializace předmět Úvod do cizího jazyka, který je zaměřen především na anglickou a německou terminologii daných právních specializací. Průběžně byly zařazovány nové formy výuky – „moot courty“ a nové PVP v cizím jazyce ve spolupráci s významnými představiteli právní vědy a praxe ze zahraničí, jakož i renomovaných mezinárodních pracovišť se sídlem v České republice.

  Postupně byly zaváděny předměty dovednostního charakteru z prostředí aplikační praxe s využitím programově konstituovaných partnerských sítí, např. Právní klinika uprchlického práva. Ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou byl zaveden společný dovednostní předmět Studentský podnikatelský inkubátor jako jedinečná forma podporující mimo jiné schopnost meziprofesní komunikace. Na základě společného projektu byl vytvořen mechanismus realizace odborných praxí s využitím zmíněných partnerských sítí. Bylo zřízeno společné Centrum ekonomických a právních studií jako pracoviště rozvíjející mezioborovou spolupráci při tvorbě a realizaci společných ekonomicko-právních studijních, vzdělávacích a výzkumných projektů.

  Modernizace obsahu studijních plánů bylo dosaženo spolu s vytvořením Ústavu práva a technologií za podpory z evropských fondů, a to zaváděním nových předmětů a aktivit z oblasti práva informační technologií.

  Studijní předměty byly postupně dopracovány do podmínek ECTS a odpovídají standardům požadovaným pro ECTS Label, včetně formování „learning outcomes“. Problémem zůstává proces uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí vzhledem k jejich národnímu obsahu. Tyto předměty rozšiřují obzor poznání, avšak nemohou nahrazovat absolvování povinných předmětů zaměřených na vnitrostátní právo. Režim uznávání zahraničních předmětů byl vyřešen jejich akceptací jako jedné z forem povinně volitelných předmětů a současně při splnění registrovaného plánu v zahraničí jako řádně studovaný semestr na této fakultě. Tento stav je neměnný.

  Pro celkový rozvoj a zkvalitňování pedagogického procesu a náplně studia bylo významným počinem aktuální konstituování Ústavu dovednostní výuky a inovace studia, a to v rámci naplňování úspěšně získaného evropského projektu.

  Nástroje využité k naplnění cílů:

  • při akreditacích, realizacích jednotlivých oborů a formování obsahové náplně předmětu (learning outcomes) bude důsledně odlišován profil absolventa magisterského oboru Právo od ostatních bakalářských a magisterských studií realizovaných na Právnické fakultě;
  • po přijetí „Národního kvalifikačního rámce pro oblast vzdělávání Právo“ budou vyhodnoceny profily absolventů jednotlivých oborů realizovaných na Právnické fakultě MU s příslušnými závěry;
  • při reflexi vnějšího prostředí (demografický vývoj, změny financování VŠ a pravidla financování v rámci MU) budou zachovány standardní počty studentů, zejména v magisterském oboru Právo;
  • bude dále pokračováno v univerzitní evaluaci kvality jednotlivých studijních oborů. Budou nastavena pravidla pro fakultní evaluaci včetně hodnocení jednotlivých předmětů;
  • bude zavedena výuka předmětů akademického psaní a akademické argumentace s cílem posílit vnímání studentů směrem k principům tvorby uceleného odborného textu a etiky vědecké tvůrčí práce;
  • bude posílena výuka v povinně volitelných předmětech realizovaných s odborníky či institucemi mimo fakultu;
  • bude udržena stávající forma e-learningu jako významného nástroje pro vzdělávání v kombinovaných formách a budou zaváděny další vhodné didaktické metody a pomůcky navazující na tzv. společné a individuální konzultace v kombinovaném studiu;
  • bude sjednocena struktura jednotlivých bakalářských oborů, nároků na jejich absolvování, a to v souladu s požadavky a možnostmi fakulty, s cílem odstranění duplicitní výuky. To vše včetně mezifakultních studií.

  I. 2 Doktorské studium

  Cíle:

  • zvýšit efektivitu a úspěšnost doktorského studia;
  • otevřít studia ve studijních oborech akreditovaných v cizích jazycích a vytvářet podmínky pro akreditaci dalších oborů v anglickém či v jiném jazyce, v němž je v budoucnu možné realizovat některou ze společných forem vzdělávání se zahraniční institucí;
  • důsledněji začlenit studenty doktorského studia do výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť;
  • posílit vzdělávání doktorandů v oblasti pedagogických dovedností a metod;
  • posílit vnímání studentů doktorského studia směrem k principům tvorby uceleného odborného textu a etiky vědecké tvůrčí práce.

  Výchozí stav včetně plnění Dlouhodobého záměru 2006 - 2010

  V uplynulém období (2008) byla vytvořena, akreditována a byla zahájena realizace nové koncepce doktorského studia. Doktorské studium je strukturováno na jedenáct studijních oborů, délka studia byla prodloužena na čtyři roky. Vzhledem k personálním podmínkám v jednotlivých oborech došlo ke sloučení původně samostatných studijních oborů Dějiny práva a Řřímské právo, které vedlo k vytvoření jednoho studijního oboru Dějiny práva a římské právo; dále byly sloučeny původně samostatné obory Správní právo a Právo životního prostředí a byl vytvořen jeden studijní obor Správní právo a právo životního prostředí, který se vnitřně specializuje. Konečně byly sloučeny samostatné studijní obory Mezinárodní právo a Evropské právo do jednoho studijního oboru Mezinárodní a evropské právo. Nově byl vytvořen studijní obor Finanční právo a finanční vědy.

  Doktorské studium bylo převedeno na hodnocení pomocí kreditového systému a postupně byly jednotlivé předměty zpracovány na základě podmínek ECT. Odpovídají standardům požadovaným pro ECTS Label a fakulta je připravena na případnou evaluaci. Ve studijním plánu jednotlivých studijních oborů jsou zařazeny nejen předměty týkající se bezprostředně studovaného oboru, ale i předměty společného základu a širšího odborného základu. Do studijního plánu jsou zahrnuty i předměty, které vedou studenty k osvojení si pedagogických dovedností. Fakulta věnovala rovněž pozornost přípravě studentů k vědecké práci vytvořením zázemí, v němž se mohli seznamovat s metodami vědecké práce, vytvářet si systém etických hodnot při vědecké práci. V této oblasti se podařilo navázat úspěšnou spolupráci s Akademií věd ČR.

  V uplynulém období fakulta řešila i otázku akreditace studijních oborů v cizím jazyce. Vzhledem k podmínkám stanoveným pro akreditaci studijního oboru v cizím jazyce (zejména zajištění dostatečných studijních opor v cizím jazyce) upustila fakulta od plošné akreditace všech studijních oborů a k úspěšné akreditaci předložila dva studijní obory (Mezinárodní a evropské právo; Mezinárodní právo soukromé) pro akreditaci v angličtině a jeden studijní obor (Finanční právo a finanční vědy) pro akreditaci v polštině. Naposledy uvedený obor je výrazem silné vědecko-výzkumné spolupráce Právnické fakulty s fakultami v Polsku. Byla uzavřena smlouva o kotutorství.

  V průběhu minulého období fakulta vytvořila podmínky pro aktivnější a výraznější zahraniční mobilitu studentů doktorského studia, výrazně se zvýšil počet zahraničních studijních pobytů na partnerských univerzitách, mezinárodních a evropských organizacích a institucích. To vše nejen za přispění projektů MU, ale při financování v rámci stipendijních programů fakulty. Výrazně rovněž stouplo množství aktivních účastí studentů doktorského studia na zahraničních konferencích.

  Fakulta rovněž rozvíjela mezinárodní spolupráci při koncipování studia jednotlivých studentů. Podařilo se uzavřít smlouvu o dvojím vedení dizertační práce (kotutorát) a další smlouvy se připravují. V rámci mezinárodní spolupráce vede fakulta jednání o vytvoření podmínek pro „joint-degree“ nebo „double-degree“.

  Fakulta v minulém období vytvářela podmínky i pro zapojení studentů do vědecké práce na jednotlivých pracovištích fakulty, zejména zapojením studentů do projektů specifikovaného výzkumu, případně do rozvojových projektů FRVŠ a GAČR. Ve dvou případech již v průběhu doktorského studia získal student vědecký pracovní úvazek na fakultě a následně, po úspěšném konkurzu se stal řádným pedagogem fakulty (Katedra právních dějin).

  Nástroje využité k naplnění cílů:

  • bude optimalizován počet studentů u jednotlivých školitelů;
  • témata dizertačních prací doktorandů budou koordinována s grantovými úkoly odborných pracovišť, zejména pomocí projektů specifikovaného výzkumu;
  • v rámci předmětů společného základu bude zvýšen podíl výuky metod vědecké práce;
  • v rámci společného základu budou posíleny předměty akcentující akademické psaní a akademickou argumentaci;
  • v rámci společného základu budou posíleny předměty akcentujících pedagogické dovednosti;
  • aktivně budou vyhledávána další zahraniční pracoviště pro zavedení společného školitelství. Bude pokračováno v diskusi se zahraničními partnerskými fakultami nad akreditací společných studijních oborů a bude podporován zájem jednotlivých oborů na jejich zavedení.

  I. 3 Celoživotní vzdělávání

  Cíle:

  • dále realizovat celoživotní vzdělávání v akreditovaných programech za podmínky plně srovnatelné kvality tohoto vzdělávání s kvalitou ve studiu řádném;
  • udržet existenci, kvalitu a efektivitu dlouhodobých odborných kurzů, vytipovat další oblasti pro nabídku krátkodobých kurzů;
  • rozvíjet aktivity se zahraničními institucemi realizované v cizích jazycích a nabízet je také v rámci celoživotního vzdělávání fakultní i odborné veřejnosti;
  • společně s dalšími útvary působit na uvedení a propagaci oboru realizovaného anglickém jazyce;
  • pokračovat v realizaci programů validovaných zahraniční institucí při zohlednění efektivnosti této činnosti;
  • posílit spolupráci útvaru a kateder na nově zpracovaných kurzech;
  • v případě dobré ekonomické situace v průběhu období lépe uchopit marketingové vzdělávání pracovníků útvaru.

  Výchozí stav včetně plnění Dlouhodobého záměru 2006 - 2010

  Lze konstatovat, že všechny ve stávajícím záměru uvedené aktivity byly naplněny. Resp. vývoj v dané oblasti se posunul dále a definovaný záměr byl překonán. Konkrétně došlo v uplynulém období k:

  • restrukturalizaci útvaru CŽV. Důvodů bylo několik. V prvé řadě generační obměna, realizace komerčního vzdělávání LL.M., na útvaru Vědy, doktorského studia a zahraničních styků a nutnost jeho vyčlenění do komerční oblasti, nezřetelnost v efektivitě činnosti ediční atd., si vyžádaly vyčlenění této a na ni navazující činnosti do samostatného útvaru;
  • rozvoji akreditovaných programů CŽV, který zasáhl prakticky všechny obory a zapojily se do něj všechny katedry. Toto vzdělávání je organizováno zrcadlově ke studijním programům v řádném studiu;
  • udržení dlouhodobých vzdělávacích kurzů a přípravě a realizaci nových kurzů;
  • úspěšnému zavedení některých jednodenních kurzů do nabídky CŽV;
  • podílu na celouniverzitní U3V;
  • uskutečnění výuky LL.M. a MPA jako produktu realizovaného ve spolupráci s Nottingham Trent University (v českém jazyce pro oblast ČR a SR).

  Problémy, které se průběžně objevily, jsou dány jednak nástupem ekonomické krize a s tím souvisejícím omezením prostředků na vzdělávání ve spolupracujících subjektech (toto se projevilo zejména v produktu MPA, akreditovaném vzdělávání úředníků), jednak vzestupem konkurenčních subjektů na trhu a po pravdě řečeno i na univerzitě. Samozřejmě i činnost samotných učitelů u konkurenčních subjektů nepřispívá k ekonomické výnosnosti útvaru, který přispívá k financování fakulty.

  Samotný útvar je schopný na velmi dobré úrovni administrativně ošetřit běžící činnosti. To, co pokulhává, je jednak spolupráce s katedrami, jednak marketingová činnost.

  Nástroje využité k naplnění cílů:

  • vyhodnocovat průběžně efektivitu jednotlivých kurzů a programů CŽV, včetně možnosti realizovat část aktivit o sobotách;
  • vytvořit a nabízet nové varianty kurzů s ohledem na požadavky praxe;
  • vytvořit mechanismus efektivní spolupráce mezi katedrami a pracovištěm;
  • dále zefektivnit opakující se činnosti pracovnic útvaru zavedením elektronických procesů a uspořený čas věnovat marketingovým aktivitám.

  II Věda a výzkum

  Cíle:

  • úspěšně ukončit výzkumný záměr spolu s vyhodnocením přínosu a využitím vybudovaných vazeb a získaných poznatků do budoucna;
  • formulovat nová témata výzkumu na fakultní i katedrové úrovni a aktivně hledat možností jejich projektového řešení, a to i na úrovni evropských projektů;
  • průběžné další vytváření podmínek pro vědeckou práci všech akademických pracovníků s akcentem na podporu talentů,
  • rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce ve formě projektové i jiné;
  • průběžné vytváření podmínek pro prezentaci výsledků výzkumu v národním i mezinárodním měřítku;
  • hledat další cesty zapojení studentů všech studijních programů do výzkumného rámce fakulty;
  • dále pokračovat v „otevřeném přístupu“ k výsledkům vědy a výzkumu na Právnické fakultě;
  • udržet, příp. dále rozvinout materiální základnu nutnou pro vědecké bádání.

  Výchozí stav včetně plnění Dlouhodobého záměru 2006 – 2010

  V oblasti vědy a výzkumu lze konstatovat naplnění cílů Dlouhodobého záměru Právnické fakulty MU na léta 2006 až 2010.

  Úspěšně byla završena první etapa řešení výzkumného záměru Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004. Fakultě se podařilo dosáhnout prodloužení výzkumného záměru v jeho aktualizované podobě reflektující nové vývojové trendy v evropském právu o další dva roky. Současně bylo původní hodnocení výsledků ve skupině B změněno na hodnocení A. Fakulta se v uplynulém období zaměřila i na další témata. Prostřednictvím cílené fakultní politiky se zvýšila grantová aktivita akademických pracovníků, která se projevila významným nárůstem počtu řešených výzkumných projektů. Velmi dobrým výsledkem je zejména to, že do grantové činnosti se podařilo zapojit řadu mladých vědců. V rámci mezinárodní spolupráce se zahraničními právnickými fakultami se podařilo realizovat projekty společných vědeckých monografií. Založena byla rovněž tradice dvou elofakultních mezinárodních konferencí poskytujících prostor pro prezentaci výsledků výzkumu jak doktorandů a mladých vědců (COFOLA), tak i širokému okruhu akademických pracovníků i představitelů praxe (Dny práva), které již získaly svůj věhlas v odborných právnických kruzích. Velmi dobré jméno si vybudovaly i katedrové či oborové konference. Za všechny je třeba jmenovat mezinárodní konferenci Cyberspace.

  Patrný je i nárůst mobilit akademických pracovníků a studentů, zejména doktorského studijního programu, za účelem prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních fórech jako výsledek cílené podpory aktivních výjezdů s následným publikačním výstupem.

  Dosaženo bylo dalšího rozvoje oblasti specifické formy aplikovaného výzkumu v podobě spolupráce s orgány státní správy, samosprávy, vrcholnými justičními orgány a mezinárodními orgány v podobě expertizní a legislativní činnosti, účasti na připomínkových řízeních k návrhům zákonů a judikatury.

  Formou stipendijních programů bylo podpořeno zapojení studentů zejména doktorského studijního programu do výzkumných aktivit fakulty.

  Vzhledem k dobré ekonomické situaci a získaným projektům se podařilo posílit knihovní fond, včetně elektronických informačních zdrojů. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že knihovna patří k nejlépe vybaveným knihovnám ve středoevropském prostoru. O to silněji se projevuje nedostatek prostorový.

  V oblasti vykazování vědy a výzkumu fakulta silně zefektivnila činnost a minimalizovala počty neuznaných výsledků. To má samozřejmě vliv především na příjmovou stránku fakulty.

  Nástroje využité k naplnění cílů:

  • podpora výzkumného týmu ze strany fakulty ve směru podpory ediční a důraz na vyrovnané naplnění cílů projektu ze strany zapojených akademiků;
  • pokračovat v zapojení školitelů a studentů doktorského studia do projektů specifikovaného výzkumu;
  • pokračovat ve Studentské vědecké a odborné činnosti s oslovením partnerů mimo fakultu, a podpora účasti studentů v mezinárodních soutěžích, např. typu Moot Court;
  • pokračovat v otevřené digitální databázi vybraných časopisů vedené na www fakulty;
  • realizace myšlenky prohloubení otevřené digitální databáze publikací na www fakulty, resp. jiného média sdílejícího myšlenky otevřeného přístupu k výsledkům vědy;
  • podpora členství v zahraničních redakčních a edičních radách;
  • hledat možnosti projektů společné výzkumné a publikační činnosti se zahraničními partnerskými právnickými fakultami;
  • podporovat administrativně grantové aktivity akademických pracovníků směrem k tradičním poskytovatelům (GA ČR) a cílené hledání dalších možností a zdrojů;
  • vědecko-výzkumnou činnost jednotlivého pracovníka nejen pravidelně hodnotit, ale i promítnout výrazněji do finančního ohodnocení, resp. i pedagogického zatížení;
  • podpora, včetně organizační a administrativní podpory, projektů financovaných z evropských zdrojů, a to jak velkých fakultních projektů, tak i menších projektů, umožňujících individuální řešení či řešení v menších vědeckých týmech;
  • pořádání mezinárodních vědeckých konferencí jako prostředku prezentace výsledků výzkumu a rozvíjení stávajících či budování nových vazeb pro mezinárodní vědeckou spolupráci na úrovni fakultní i individuální;
  • podpora zahraniční publikační činnosti cestou systému pozitivní motivace.

  III. Internacionalizace fakulty a vnější vztahy

  Cíle:

  • udržet stávající tradiční i nově vybudovaná zapojení do struktur mezinárodní spolupráce na fakultní úrovni a aktivně se podílet na formulování témat řešených v rámci těchto struktur;
  • prohloubit zapojení zahraničních pedagogů do výuky zejména formou povinně volitelných předmětů;
  • dále rozvíjet jazykové kompetence studentů a pedagogů umožněním aktivních výjezdů na zahraniční instituce;
  • udržet stávající a vytvořit nové vazby se zahraničními fakultami, pracovišti či organizacemi na úrovni jednotlivých kateder a akademických pracovníků jako základ aktivní vědecké a pedagogické spolupráce;
  • pokračovat v trendu mezinárodních mobilit učitelů a studentů jako prostředku zvyšování kvality profilu absolventa a vytváření prostoru pro vědeckou spolupráci;
  • koncipovat ucelený studijní plán cizojazyčného studijního programu s využitím stávajícího spektra předmětů existujících v rámci programu ERASMUS a v magisterském studijním programu;
  • ustavit komunikační kanály umožňující další pozitivní zviditelnění fakulty v národním i mezinárodním měřítku.

  Výchozí stav včetně plnění Dlouhodobého záměru 2006 - 2010

  V oblasti internacionalizace lze konstatovat existenci solidní sítě zahraniční spolupráce na bázi smluvní i faktické, umožňující realizaci různých forem mezinárodní spolupráce. I při udržení stávajících vazeb institucionálních byla pozornost zaměřena spíše na rozvoj individuálních vazeb jako základu dlouhodobé vědecké či pedagogické spolupráce učitele.

  Fakulta se v uplynulém období zaměřila na rozšiřování nabídky předmětů vyučovaných v cizích jazycích nejen pro zahraniční studenty, ale i pro studenty domácí, s cílem vytvořit základnu pro budoucí cizojazyčný studijní program. Výsledkem je široké spektrum předmětů vyučovaných zejména v anglickém jazyce, ale i v jazyce německém, francouzském a polském, a to jak v rámci programu ERASMUS, tak i ve studijním plánu magisterského studia. Díky projektové podpoře a rovněž v rámci spolupráce s CILS byla realizována řada cizojazyčných povinně volitelných předmětů vyučovaných hostujícími pedagogy ze zahraničí. Uskutečnilo se několik letních škol s mezinárodní účastí. Výrazným způsobem vzrostlo zapojení studentů do účasti na zahraničních studentských soutěžích typu „moot-court“. Zřetelný je nárůst oboustranné učitelské i studentské mobility, tj. vyjíždějících i přijíždějících studentů a pedagogů. Tradičně v rámci výuky i prostřednictvím mobilit byly podporovány jazykové kompetence studentů formou kurzů i jazykové kompetence akademických pracovníků. Naposledy uvedené byly nakonec opuštěny pro neefektivnost vynaložených prostředků.

  Navázána byla řada vazeb na tuzemské zaměstnavatele, které umožňují jak získávat informace o požadavcích na profil absolventa právnické fakulty, tak umožňující výkon praxe studentům již v průběhu jejich studia. Tyto kontakty jsou také využity pro podporu aktivit fakulty formou „fundraisingu“, v současnosti zejména konferencí a účasti fakultních studentských týmů v mezinárodních soutěžích typu „moot-court“.

  V rámci mezinárodní spolupráce se rovněž podařila realizace dvojího školitelství (tzv. kotutorát) v doktorském studijním programu. Dále se rozvíjelo studium LL.M. validované Nottingham Trent University a byla získána validace programu MPA.

  Nástroje využité k naplnění cílů:

  • pokračovat v práci v rámci ELFA, IALS, Fórum středoevropských právnických fakult;
  • udržet spolupráce s CILS za účelem zprostředkování příjezdů zahraničních profesorů;
  • aktualizovat dění na Právnické fakultě MU zasíláním aktualit a informací o dění do médií vybudovaných v rámci ELFA, IALS, Fórum děkanů;
  • podporovat členství akademických pracovníků, resp. pracovišť v mezinárodních odborných společnostech a organizacích;
  • podporovat aktivní výjezdy pedagogů na zahraniční pracoviště, výuku v cizích jazycích, pokračovat ve stipendijních programech zaměřených na aktivní účast na zahraničních konferencích a účastech na letních školách;
  • přepracovat stávající předměty v rámci programu Erasmus, předmětů vyučovaných v magisterském studijním programu a doplnění nabídky kateder tak, aby mohl být vytvořen ucelený studijní plán programu vyučovaného v cizím jazyce;
  • prezentovat pedagogické a výzkumné výsledky a v důsledku toho udržení konkurenční výhody s využitím zejména fakultních webových stránek;
  • vyšší informovanost studentů všech studijních a vzdělávacích programů včetně přijíždějících zahraničních studentů a také absolventů o dění na fakultě;
  • důraz na vnitrouniverzitní informovanost, zejména s využitím intenzivní komunikace s periodikem muni.cz;
  • důraz na komunikaci s médii s ohledem na prezentaci pedagogických a vědeckých výsledků fakulty;
  • důraz na korektní vztahy s médii při komunikování o problematických tématech;
  • zajištění dostatečného informačního a prezentačního zázemí pro pracovníky fakulty vyjíždějící na zahraniční instituce;
  • podpora výjezdů studentů za účelem studia jednak v rámci programu Erasmus (rozšiřování počtu míst prostřednictvím uzavírání dalších smluv), jednak v rámci dalších programů;
  • podpora výjezdů studentů v rámci vědecké práce zejména za účelem aktivní účasti na konferencích či mezinárodních soutěžích formou vhodné stipendijní politiky;
  • podpora realizace mezinárodních letních škol;
  • aktivní vyhledávání možností pro vytváření společných studijních programů se zahraničními partnery, zejména v oblasti doktorského studijního programu.

  IV. Síť strategických partnerství, spolupráce s aplikační sférou

  Cíle:

  • využití potenciálu sítí strategických partnerství, zejména zaměstnavatelů absolventů právnické fakulty pro formování profilu absolventa realizovaných, inovovaných a nově připravovaných studijních programů a oborů, jakož i programů celoživotního vzdělávání;
  • využití potenciálu partnerských sítí pro přípravu a realizaci inovačních projektů z programů strukturálních fondů, případně jiných programů jiných poskytovatelů;
  • využití sítě absolventů a pracovišť aplikační praxe, jakož i zmíněných partnerských sítí pro hodnocení studijních oborů s ohledem na úroveň přípravy studentů na výkon budoucích právnických profesí;
  • zapojení do dalších programových výzev z evropských strukturálních fondů.

  Výchozí stav včetně plnění Dlouhodobého záměru 2006 - 2010

  V rámci stávajícího dlouhodobého záměru tato otázka samostatně řešena nebyla. Lze ji řadit do okruhu otázek spolupráce s justičními orgány a dalšími institucemi tak, jak je obvyklé pro právnické fakulty. Tato fakulta je navíc fakultou, která díky své poloze může výrazněji čerpat z výhod umístění. Nelze konstatovat, že by v minulosti kontakty nebyly, spíše se dnes dává větší důraz na některé nové pozice partnerů.

  Nástroje využité k naplnění cílů:

  • nadále plně využívat zařazení dovednostních předmětů s využitím všech možných a dostupných forem zabezpečujících co nejkvalitnější přípravu studenta pro budoucího zaměstnavatele;
  • podpora činnosti Centra ekonomických a právních studií jako společného projektového pracoviště PrF MU a ESF MU;
  • podpora činnosti Ústavu dovednostní výuky a inovace studia;
  • podpora činnosti Ústavu práva a technologií;
  • vytvoření prostředí projektové podpory na fakultní úrovni s využitím partnerských sítí a při spolupráci s jinými pracovišti MU.

  V. Akademičtí a neakademičtí zaměstnanci

  Cíle:

  • další rozvoj kompetencí a odborného potenciálu akademických a neakademických pracovníků;
  • udržet stávající vyrovnanou generační strukturu akademických pracovníků v generaci pod 50 let;
  • zvýšit podíl zejména docentů v nižším věku na podílu akademických pracovníků fakulty;
  • pokračovat v příznivém trendu získávání profesur;
  • i v případech ekonomických problémů udržet v zaměstnaneckém poměru perspektivní a dobré akademické a neakademické pracovníky;
  • vyrovnané zatížení pracovišť fakulty.

  Hodnocení stávající situace na poli akademickém

  Pro Právnickou fakultu je typická generační nevyrovnanost. Stávající dlouhodobý záměr obsahoval vymezení na poli trvání pracovních poměrů. Zákonná úprava a úprava kariérního růstu v této části záměr překonala. Fakulta postupuje dle nové zákonné úpravy s korekcemi dle Zásad kariérního růstu na MU. Za uplynulé období byly:

  • realizovány předběžné i vyhodnocující kvalifikační pohovory s akademickými pracovníky na úrovni vedoucích kateder s následným hodnocením děkanem. V průběhu roku 2010 byla u pracovníků s hodností Ph.D. nastavena jednoznačně křivka budoucího kariérního růstu, případně následovalo jednoznačné upozornění na vypsání konkurzu na jejich místa v případě nezlepšení;
  • vypisovány konkurzy v závislosti na plnění akademického růstu a s některými pracovníky nebyly prodlouženy pracovní poměry;
  • vypracován na fakultní úrovni systém hodnocení pedagogických a na ně navazujících činností, pokud jde o kvantitativní zatížení;
  • dopracován na fakultní úrovni systém sledování výsledků vědy a výzkumu z pohledu kvantitativního. Průběžně je sledováno hodnocení kvalitativní, realizované na úrovni jednotlivých kateder.

  Předběžné výsledky ukazují na nevyrovnanost zátěže pracovišť i jednotlivých pracovníků.

  Hodnocení stávající situace na poli neakademickém

  Právnická fakulta je ve stávajícím období ve stavu generační obměny. Odešla, či odchází do starobního důchodu celá generace pracovníků, kteří působili na fakultě v minulém období. A to jak na vedoucích pozicích, tak na běžných pracovních pozicích. V současnosti již všichni vedoucí pracovníci neakademických pracovišť jsou vysokoškolsky vzdělaní, většina je ve věku do 40 let. Ve všech případech pracovníků na vedoucí i běžné pozici je vzhledem ke specifikům fakulty vyžadována vysoká počítačová gramotnost.

  Na rozdíl od sféry akademické je zde vyrovnanější věková struktura.

  Problém, který lze zde definovat, jsou měnící se požadavky fakulty na obsazenost pozicí na fakultě. V současnosti lze konstatovat pokračující nevyrovnanost zátěže mezi jednotlivými útvary a nutnost přehodnocení některých pozic se změnami uvnitř fakulty.

  Nástroje využité k naplnění cílů:

  • realizace hodnocení kateder jako poslední fáze hodnocení akademického růstu s výhledem růstu katedry do roku 2015, včetně vymezení podílu jednotlivých pracovníků na roli katedry jako jednotky fakulty;
  • vytvoření pravidelné možnosti pro členy katedry - odborné asistenty
  • při přípravě na docenturu, docenty při přípravě na profesuru, pro profesory při realizaci projektu čerpat semestrální volno, a to za důstojných ekonomických podmínek;
  • kontrola nastaveného kvalifikačního růstu;
  • optimalizace obsazenosti jednotlivých útvarů, vyhodnocení růstového potenciálu jednotlivých akademických pracovníků, vyhodnocení objemu práce pracovníků.

  VI. Efektivita instituce a materiální zázemí

  Cíle:

  • zajištění finanční stability fakulty v procesu zavádění nových pravidel financování VŠ;
  • komplexní rekonstrukce a rozšíření prostor knihovny PrF;
  • udržení úrovně vybavení jednotlivých pracovišť a výukových prostor příslušnou IT a AV technikou a odpovídajícím softwarovým vybavením;
  • udržení stavu budovy a jejího okolí alespoň na stávající úrovni;
  • reflexe Dlouhodobého záměru MU v oblasti provozu a správy budov, strojů, zařízení a technologií s akcentem optimalizace jejich využití a snižování provozních nákladů;
  • i v případě ekonomických problémů udržet úroveň motivačních prostředků, byť případně v nižší úrovni;
  • elektronizace administrativních procesů.

  Výchozí stav včetně plnění Dlouhodobého záměru 2006 - 2010

  V uplynulých pěti letech byly realizovány plánované aktivity v oblasti oprav a úprav budovy vedoucí k energetickým úsporám (kompletní výměna oken, rekonstrukce střechy, půdní vestavba, rekonstrukce výměníkové stanice, modernizace části klimatizačního systému) s výjimkou níže uvedeného.

  Byla kapacitně rozšířena služba počítačových učeben pro studenty včetně obnovy a rozšíření IT a AV techniky ve všech výukových prostorách a taktéž částečně v prostorách knihovny fakulty, včetně zavedení samoobslužného systému kopírování a tisku pro studenty. Nebyly realizovány tzv. samoobslužné pulty v knihovně. Důvodem byla především rýsující se možnost rekonstrukce knihovny a riziko nevhodného výběru.

  Byly modernizovány všechny menší učebny. Velké učebny pro nedostatek financí na přestavbu čekají.

  Výtkou směrem k pracovnímu prostředí může být otázka prostorů a koncentrace vícera pracovníků v jedné kanceláři. To je samozřejmě daň za rostoucí počet aktivit a pracovníků fakulty. Pokud se ovšem u akademických pracovníků sleduje doba pobytu v kanceláři, není situace tak kritická. Totéž platí o metrech určených pro pracovní místo. Situace na jiných fakultách je mnohdy mnohem horší.

  V uplynulém období byla přijata směrnice děkana o pracovní době, která umožňuje realizovat pracovní aktivity ve prospěch fakulty i mimo její sídlo. Současně jsou v tuto chvíli prakticky všichni pracovníci vybaveni přenosnými PC.

  Tato otázka nebude řešena ani v budoucnu. Fakulta nepředpokládá rozšíření svého sídla do prostor mimo stávající budovu.

  Nástroje využité k naplnění cílů:

  • nastavení pravidel tvorby a rozdělování rozpočtu MU;
  • nový Investiční program rozvoje infrastruktury vysokých škol MŠMT;
  • zvyšování podílu vlastních příjmů a podílu účelových projektových finančních zdrojů fakulty;
  • každoroční vyhodnocení možností na další inovaci učeben a úpravu ostatních prostor fakulty;
  • převod toků dokladů z listinné do elektronické formy v klíčových oblastech ekonomiky, personalistiky, veřejných zakázek, rozšíření elektronizace fakultních služeb;
  • větší akcent na poskytování informačních zdrojů a služeb v elektronické podobě.nahoru