| | | | |


Konkretizace Dlouhodobého záměru 2011 – 2015 pro rok 2014

V průběhu roku 2014 bude nutné v jednotlivých oblastech dokončit naplnění vize fakulty v roce 2015 tam, kde nebylo ještě dosaženo předpokládaného naplnění cíle, a to:

I. Vzdělávání

I. 1 VZDĚLÁVÁNÍ V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMECH

 • dokončit reakreditaci navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa Z: po obdržení materiálů z MŠMT zajistí příslušný proděkan a vedoucí studijního oddělení příslušné změny
 • vytvořit návrh kurzů inovace didaktiky v právu Z: ÚDVIS
 • udržet nabídku dovednostních předmětů Z: ÚDVIS
 • pokračovat v realizaci mezifakultních studií s ESF, FF a FI Z: proděkan pro strategii, ÚDVIS, KFPNH, ÚT, proděkan pro bc. studium.
 • rozšiřovat nabídku předmětů pro neprávnické obory MU v zájmu zvyšování gramotnosti v právu Z: ÚDVIS
 • pokrýt kombinovanou formu studia odpovídajícími aktualizovanými didaktickými pomůckami Z: katedry, garanti oborů
 • u nově zavedených předmětů v magisterském studiu provést evaluaci jejich kvality: proděkan, garant oboru

I. 2 DOKTORSKÉ STUDIUM

 • zvýšit efektivitu a úspěšnost doktorského studia, vypořádat se s problémem prodlužování studií po 8. semestru, vyhodnotit práci školitelů a studentů Z: proděkan pro DSP, obor. komise, odd. pro DSP
 • pokračovat v trendu specifického výzkumu a vytváření mezioborových týmů Z: proděkan pro DSP, obor. rada, obor. komise
 • realizovat kurzy z didaktiky práva pro doktorandy Z: ÚDVIS

I. 3 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • na základě analýzy zkušeností s přechodem mezi programem CŽV a řádným studiem zvážit novou formulaci podmínek pro přijímací řízení bez konání TSP a navrhnout změnu příslušné směrnice Z: proděkan pro mgr. studium, proděkan pro bc. studium, CCV
 • udržet existenci, kvalitu a efektivitu dlouhodobých odborných kurzů, vytipovat další oblasti pro nabídku krátkodobých kurzů, a to zejména v nabídce kurzů o českém právu pro cizince a cizím právu pro tuzemce Z: CCV, katedry
 • pokračovat v realizaci programů validovaných zahraniční institucí při zohlednění efektivnosti této činnosti – ukončit MPA s NTU Z: CCV, ředitel LL.M. programu
 • ve spolupráci zejména s LF a ESF vytvořit postgraduální program vzdělávání zdravotnického managementu, pokusit se o validaci v kooperaci se zahraničním subjektem (ISG-IBS) – projekt MMM Z: proděkan pro strategii, ÚDVIS, CCV
 • hledat efektivní formy postgraduálních kurzů pro zvyšování právní gramotnosti v souladu s aktuálním vývojem v legislativě, a to především dle požadavků instituce – klienta Z: CCV.

II. Věda a výzkum

 • vědecko-výzkumnou činnost orientovat na profil fakulty jako výzkumné instituce Z:
  proděkan pro VaV
 • formulovat nová témata výzkumu na fakultní i katedrové úrovni a aktivně hledat možnosti jejich projektového řešení, a to i na úrovni evropských projektů Z: proděkan pro VaV, vedoucí kateder, odd. pro VaV
 • pokračovat v podpoře individuálních, katedrových a mezikatedrových projektů Z: proděkan pro VaV
 • cíleně podporovat mezinárodní vědecké spolupráce ve formě projektů Z: proděkan pro VaV, proděkan pro zahr. a vnější vztahy, odd. pro VaV, odd. pro zahr. a vnější vztahy
 • podpořit mezinárodní konferenci
 • udržovat podmínky pro prezentaci výsledků VaV, zejména prostřednictvím Science webu fakulty Z: proděkan pro VaV, odd. pro VaV
 • dokončit reorganizaci ediční činnosti na fakultě Z: děkan, tajemník, proděkan pro VaV
 • pokračovat v podpoře projektové činnosti v rámci projektového servisu a rady projektů Z: odd. pro VaV
 • pokračovat ve SVOČ a pokusit se o další její internacionalizaci Z: katedry, proděkan, vedoucí kateder
 • pokračovat v podpoře iniciativ typu IUS et SOCIETAS apod. Z: proděkan + odd. pro zahr. a vnější vztahy
 • vytvořit podmínky pro uplatnění rozvojových nástrojů v období 2014 – 2020 (OP VVV, Horizont 2020 apod.) Z: odd. pro VaV, tajemník, proděkan pro strategii.
 • zefektivnit metodickou činnost OPVV a vytvořit systém preventivních opatření eliminujících možnost vzniku porušení rozpočtové kázně nebo porušení jiných povinností v souvislosti s realizací projektů Z: odd. pro VaV
 • vytvářet podmínky pro realizaci vědecko-výzkumných týmů tvořených zahraničními experty a absolventy doktorského studia k zajištění nadstandardních výstupů v oblasti VaV Z: proděkan pro VaV, odd. pro VaV III
 • Internacionalizace fakulty a vnější vztahy
 • udržet stávající tradiční i nově vybudovaná zapojení do struktur mezinárodní spolupráce na fakultní úrovni a aktivně se podílet na formulování témat řešených v rámci těchto struktur Z: proděkan pro zahr. a vnější vztahy, vedoucí kateder
 • dokončit projekty OP VK „Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni“ a „Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe“ a naplnit cíl vytvořit partnerskou a kooperační síť zaměřenou na výměnu a přenos znalostí, poznatků a zkušeností Z: odd. pro VaV, projekt. týmy
 • pokračovat v zapojení zahraničních pedagogů do výuky, zejména formou povinně volitelných předmětů Z: proděkan pro zahr. a vnější vztahy, vedoucí kateder
 • pokračovat v rozvíjení jazykové kompetence studentů a pedagogů umožněním aktivních výjezdů na zahraniční instituce, a to i nad rámec nabídky mobilitních stipendijních programů Erasmus a jeho derivátů, včetně recipročních výměn studentů s JMLS, moot courtů, letních škol atd. Z: proděkan pro zahr. a vnější vztahy, odd. pro zahr. a vnější vztahy, koordinátor ERASMUS
 • pokračovat v trendu mezinárodních mobilit učitelů a studentů jako prostředku zvyšování kvality profilu absolventa a vytváření prostoru pro vědeckou spolupráci Z: proděkan pro zahr. a vnější vztahy, odd. pro zahr. a vnější vztahy, koordinátor ERASMUS
 • koncipovat ucelený studijní plán cizojazyčného studijního programu typu LL.M., postgraduál atd. s využitím stávajícího spektra předmětů existujících v rámci programu ERASMUS a v magisterském studijním programu Z: proděkan pro zahr. a vnější vztahy, proděkani pro studium.
 • vytvářet podmínky pro vznik mezinárodních vědecko-výzkumných týmů v oblasti práva nebo zajištění účasti fakulty v takových týmech k zajištění vyšší efektivity fakulty v oblasti VaV Z: odd. pro VaV, prod. pro vědu a výzkum, prod. pro zahr. a vnější vztahy

IV. Síť strategických partnerství, spolupráce s aplikační sférou

 • udržet naplnění dlouhodobého záměru - vize fakulty 2015 Z: odd. pro VaV, ÚDVIS
 • zkvalitnit komunikaci v rámci sítě Z: odd. VaV, ÚDVIS
 • udržet a rozšiřovat účast aplikační sféry, zejména na dovednostní výuce Z: ÚDVIS
 • pružně reagovat na potřeby účastníků sítě a aplikační sféry krátkodobými kurzy a přípravou postgraduálních vzdělávacích programů Z: CCV

V. Akademičtí a neakademičtí zaměstnanci

 • uživatelsky lépe zpřístupnit manažerská data pro vedoucí kateder s cílem umožnit jim vytváření vlastní personální strategie pro naplnění vytíženosti Z: proděkan pro strategii, CIT
 • v rámci hodnocení akademických pracovníků koncipovat reálné cíle budoucího zapojení v pedagogické činnosti a vědecké činnosti (lektor x odborný asistent, docent …) Z: prod. pro strategii, vedoucí kateder
 • vytvořit koncepci vzdělávání neakademických pracovníků, Z: proděkan pro strategii, ved. neakademických pracovišť, tajemník.
 • udržet stávající vyrovnanou generační strukturu akademických pracovníků v generaci pod 50 let Z: prod. pro strategii, vedoucí kateder
 • pokračovat v příznivém trendu habilitací a profesur Z: vedoucí kateder, proděkan pro vědu a výzkum.

VI. Efektivita instituce a materiální zázemí

 • udržet finanční stabilitu fakulty v procesu zavádění nových pravidel financování VŠ Z: tajemník
 • pokračovat v komplexní rekonstrukci a rozšíření prostor knihovny PrF Z: tajemník, vedoucí ÚK
 • dostatečně informovat veřejnost o nutnosti a průběhu rekonstrukce Z: proděkan pro zahr. a vnější vztahy
 • udržet úroveň vybavení jednotlivých pracovišť a výukových prostor příslušnou IT a AV technikou a odpovídajícím softwarovým vybavením Z: tajemník, CIT
 • pokračovat v rekonstrukci a udržovacích pracích na budově – návrat funkcionalistických prvků, očištění budovy od cizorodých nánosů různých úprav (vedení v lištách apod.), dovybavení chodeb a pracoven, malby atd. Z: tajemník, vedoucí odd. provozu a údržby budovy
 • využít projektových výzev (OP VV apod.) ke zkvalitnění a celkové modernizaci didaktické infrastruktury Z: tajemník, odd. pro VaV, proděkani pro studium.

VII. Příprava Dlouhodobého záměru FAKULTA 2020

 • koordinace vize UNIVERZITA 2020 specifikované v Dlouhodobém záměru MU na léta 2015-2020 se záměrem fakulty Z: proděkan pro strategii
 • zajištění informací tvořících potřeby a vizi katedry v roce 2020 v oblasti vědy a výzkumu a internacionalizace Z: odd. pro VaV, vedoucí kateder • zajištění informací tvořících potřeby a vizi katedry v roce 2020 v oblasti pedagogické práce Z: odd. pro VaV, vedoucí kateder
 • formulace vize graduálních studií 2020 Z: proděkani pro studium
 • formulace vize postgraduálního vzdělávání Z: ředitel LL.M., CCV, prod. pro strategii, ÚDVIS
 • formulace vize akreditovaného CŽV Z: proděkani pro studium, CCV
 • formulace vize studentské mobility Z: koordinátor ERASMUS, proděkani pro studium, proděkan pro zahr. a vnější vztahy
 • formulace vize akademické mobility Z: proděkan pro zahr. a vnější vztahy
 • formulace vize v oblasti didaktické techniky a metodologie Z: proděkani pro studium, ÚDVIS, CIT
 • formulace vize v oblasti IT Z: CIT
 • formulace vize v oblasti PR Z: proděkan pro zahr. a vnější vztahy
 • formulace vize v oblasti vědy a výzkumu Z: proděkan pro VaV
 • formulace vize v oblasti projektového servisu: Z: odd. pro VaV
 • formulace vize mezifakultní spolupráce Z: prod. pro strategii
 • formulace vize v oblasti ediční Z: prod. pro VaV
 • formulace vize v oblasti knihovní služby Z: vedoucí ÚK, prod. pro VaV
 • formulace vize v oblasti právních informačních systémů, databází, etc. Z: vedoucí ÚK, prod. pro VaV
 • formulace vize budovy 2020 Z: tajemník, vedoucí odd. provozu a údržby budovy
 • formulace vize personální práce a péče o zaměstnance Z: děkan, tajemník v kooperaci s předsedou AS PrF a předsedou ZO VOS.nahoru