| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Pro veřejnost

Pro veřejnost

Právnická fakulta MU nabízí informace a komplexní služby ke studiu práva a k výzkumné práci jak pro studenty a akademické pracovníky, ale i pro veřejnost. Disponuje půjčovnou a čítárnou s domácími periodiky a časopisy, zahraničními odbornými periodiky a neustále narůstajícím tuzemským i zahraničním knihovním fondem.

Součástí fakultní knihovny je Evropské dokumentační středisko nabízející publikace týkající se problematiky Evropské unie a Rady Evropy.

Vedle těchto tradičních informačních zdrojů nabízí fakulta v českých podmínkách ojedinělou možnost přístupu k plnotextovým databázím zahraničních časopisů z oboru práva:

  • Beck online
  • Hein online
  • Kluwer Law Online
  • Oxford Journals/LAW + Archives

Databáze jsou přístupné z fakultních počítačů a při připojení k fakultní síti Wi-fi. Využití je možné pro osobní studijní a výzkumné potřeby. Fakulta umožňuje přístup také k elektronickým informačním zdrojům Masarykovy univerzity, jako je například EBSCO (EIFL Direct), ProQuest Central a SpringerLINK.

Také časopisy, které Právnická fakulta vydává (Časopis pro právní vědu a praxi a Masaryk University Journal of Law and Technology), jsou odborné i laické veřejnosti přístupné prostřednictvím fakultního webového portálu. Stejně fakulta postupuje i u sborníků z konferencí, které jsou na fakultě pořádány.

Právnická fakulta nabízí kurzy a semináře zaměřené na právní problematiku a změny právního řádu. Výuka je zajišťována kvalifikovanými odborníky z řad vyučujících fakulty a dle potřeby také odborníky z praxe.


nahoru