| | | | |Často kladené dotazy


Kdo může být účastníkem celoživotního vzdělávání?
Každý, kdo má střední vzdělání s maturitou, vykonal Test studijních předpokladů (děkan určuje hranici percentilu potřebného pro přijetí), uzavře smlouvu o realizaci programu celoživotního vzdělávání a uhradí 50% ceny za akademický rok.

Mohu podat papírovou přihlášku?
Ne, přihlášku lze podat pouze elektronicky na www.is.muni.cz/prihlaska.

Do kdy je třeba podat přihlášku?
Do 15.8.2019.

Platí se za přihlášku?
Ano. Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 200,- Kč. Při zadávání přihlášky v informačním systému se Vám vygeneruje i variabilní symbol, na který poplatek uhradíte.

Jak probíhají platby v rámci vzdělávání?
Platba za vzdělávání se uskutečňuje prostřednictvím Obchodního centra. Zde se založí objednávka na příslušný semestr a uhradí se dle platebních podmínek. Platbu je možno uhradit bezhotovostně nebo v hotovosti na pokladně Právnické fakulty.

Mohu studovat v programu celoživotního vzdělávání i když studuji jinou VŠ?
Ano.

Musím konat znovu TSP, pokud jsem jej již v aktuálním akademickém roce konal/a v přijímacím řízení do řádného studia na Právnické fakultě, ale nebyl/a jsem přijat/a z kapacitních důvodů?
Ne. Vykonaný test v témže akademickém roce se počítá do přijímacího řízení do programu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě.

Jaká výše percentilu mi stačí pro přijetí do programu celoživotního vzdělávání? 
Hranici percentilu stanoví přijímací komise.

Jak provedu úhradu platby za první semestr CŽV?
Budete-li přijat do programu CŽV, založíte si objednávku a platbu uhradíte prostřednictvím Obchodního centra. Podrobný návod bude k dispozici v měsíci srpnu.

Je účastník celoživotního vzdělávání v postavení studenta?
Ne. Účastník tedy nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze, nemůže čerpat ani jiné úlevy běžné pro řádné studenty.

Jaká je forma výuky u celoživotního vzdělávání?
U magisterského programu Právo je forma vzdělávání prezenční, kdy přednášky jsou nepovinné a semináře jsou povinné. Účastník celoživotního vzdělávání může od prvního semestru požádat o individuální vzdělávací plán a povinné semináře tak nahradit konzultacemi u vyučujícího.

U progamu Navazující Veřejná správa je forma vzdělávání kombinovaná, tzn. že za jeden semestr se uskuteční cca 6 celodenních soustředěntí (přednášky)

U bakalářských programů je forma vzdělávání kombinovaná (přednášky a semináře).

Jak často probíhá výuka?
U bakalářského programu a programu Navazující Veřejná správa cca 6krát za semestr. U magisterského programu se jedná o denní studium (dle sestavení rozvrhu cca 3 dny v týdnu)

Kde zjistím, jaké předměty se vyučují?
Předepsané předměty pro daný program zjistíte na http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/celozivotni-vzdelavani/plany/.

Mohu studovat pomocí individuálního vzdělávacího plánu?
Ano, děkanka fakulty může povolit celkový individuální vzdělávací plán.
Lze také požádat o individuální vzdělávací plán pouze na určitý předmět u garanta předmětu (například při kolizi v rozvrhu s jiným studiem)  s výjimkou Centra jazykového vzdělávání. CJV indivivudální vzdělávací plán neuděluje. 

Získá účastník celoživotního vzdělávání titul Mgr. nebo Bc.?
Jen absolvováním programu celoživotního vzdělávání ne, je nutno přestoupit do řádného studia a ukončit studium klasickým způsobem.

Jak mohu přestoupit do řádného studia?
Jsou dvě možnosti:
1) I jako účastník celoživotního vzdělávání si můžete podat přihlášku k řádnému studiu a v případě přijetí požádáte o uznání absolvovaného studia v celoživotním vzdělávání. Po schválení žádosti Vám bude umožněn zápis do semestru, který svým obsahem navazuje na absolvované semestry v programu celoživotního vzdělávání.

2) Po získání 60 kreditů (cca v průběhu 2. ročníku) v programu celoživotního vzdělávání si podáte přihlášku k řádnému studiu. V tomto případě můžete být přijat bez přijímací zkoušky a následně zapsán do 3. ročníku řádného studia programu, který jste studoval v celoživotním vzdělávání.

Je možné po absolvování bakalářského oboru pokračovat (navázat) ve studiu magisterském?
Ano. Po absolvování bakalářských programů Veřejná správa, Teorie a praxe trestního a správního procesu, Mezinárodněprávní obchodní studia, Obchodněprávní studia nebo Vyšší justiční úředník,  je možné se přihlásit do programu celoživotního vzdělávání Navazující Veřejná správa. Absolvováním tohoto programu získáte titul magistr veřejné správy.

Používá se index?
Ne. Veškeré údaje včetně hodnocení jsou zveřejňovány a zaznamenávány pouze v elektronické formě prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity.

Je studium v celoživotním vzdělávání rovnocenné s řádným studiem?
Ano, vzdělávací plány v programech celoživotního vzdělávání jsou shodné s akreditovanými studijními programy řádného studia, aby se účastníci celoživotního vzdělávání mohli snadno zapojit mezi stávající studenty.

Je toto vzdělávání totéž co „Nultý ročník"?
Ne. Nultý ročník na Právnické fakultě není organizován.

Podle kterého předpisu se celoživotní vzdělávání uskutečňuje?
Podle zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 60.
nahoru