| | | | |


Dizertační práce

Požadavky na disertační práci vymezuje čl. 30 SZŘ, přičemž další požadavky (např. na rozsah, formu a úpravu disertační práce) stanoví děkan nebo v rozsahu jeho zmocnění oborová rada. Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce (dále jen obhajoba), kterou uchazeč podává děkanovi prostřednictvím IS MU ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku, je

  • předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky, nebo
  • současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (pak se obhajoba a SDZ konají v jednom dni); a
  • vykonání oponentního řízení.

Obhajoba disertační práce proběhne nejpozději do jednoho roku od podání přihlášky a nejpozději před uplynutím maximální doby studia dle č. 29 odst. 4 SZŘ. Datum obhajoby navrhuje oborová rada a stanoví děkan. Děkan dále na návrh oborové rady jmenuje nejméně dva oponenty disertační práce, s jejichž posudky má student právo být seznámen nejméně sedm pracovních dnů před obhajobou.

Je-li disertační práce hodnocena jako „nevyhovující“, má student právo obhajobu opakovat, a to pouze jednou (děkan na návrh oborové rady stanoví termín opakování nejpozději na období následujících dvou semestrů a komise pro obhajobu disertační práce určí nejpozději do jednoho měsíce po termínu konání neúspěšné obhajoby podmínky opakování). Nedostaví-li se student k obhajobě ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen stupněm ”nevyhovující”. Do termínu opakované obhajoby může děkan studentovi přerušit studium (které se nezapočítává do celkové doby studia).
nahoru