| | | | |


Informace týkající se ukončení studia

Podmínky pro ukončení studia

Student může řádně zakončit své doktorské studium, jestliže  splnil všechny studijní povinnosti svého oboru a v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU, získal min. 240 kreditů za celé DSP studium a má ukončeny všechny předměty zaregistrované v ISu. Poté může podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce i k obhajobě disertační práce.
Zkoušku a obhajobu může student vykonat ve stejném termínu, nebo samostatně, přičemž připuštění k obhajobě disertační práce je podmíněno vykonáním státní závěrečné zkoušky. Časové rozpětí mezi závěrečnou zkouškou a obhajobou není stanoveno, limitem je pouze maximální doba studia. Na způsobu vykonání závěrečných zkoušek se student domlouvá se svým školitelem a předsedou oborové komise příslušného oboru.

Způsoby ukončení studia

Doktorské studium se dle čl. 15 SZŘ ukončuje
  • úspěšným složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce podle § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách,
  • ztrátou práva zápisu podle čl. 10, resp. čl. 12, nebo nesplněním podmínek podle čl. 31, resp. čl. 32 SZŘ (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách),
  • zanecháním studia (§ 56 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách),
  • vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 zákona o vysokých školách (§ 56 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách),
  • odnětím akreditace nebo zánikem akreditace programu podle § 80 odst. 4 zákona o vysokých školách (§ 56 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona o vysokých školách).
Dnem ukončení studia přestává být osoba studentem MU. Dokladem o úspěšném ukončení studia je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu (v českém programu vydávaný v češtině, v programu v cizím jazyce pak v daném jazyce). Fakulta vydá na studentovu žádost oficiální překlad diplomu do anglického jazyka potvrzený razítkem fakulty a podpisem odpovědné úřední osoby. Absolvent doktorského studia získává titul doktor, ve zkratce Ph.D.

Promoce a převzetí diplomů

Promoce absolventů doktorských studií MU jsou každoročně plánovány v přibližně půlročním rozmezí, a to ve stejný den pro všechny fakulty MU. Organizací promocí je pověřen Odbor výzkumu na RMU.

Absolventům, kteří budou v určitém termínu promováni, je cca tři týdny před plánovaným datem konání ceremonie zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu. Pozvánka je rozesílána na emaily absolventů v jejich Osobní administrativě IS MU. V případě, že chce absolvent obdržet pozvánku na promoci na svůj soukromý email, je nutné, aby si v Poště IS MU nastavil přeposílání emailu v IS MU na svoji soukromou adresu. Informace o datu konání promocí jsou s předstihem zveřejňovány  také na Vývěsce IS MU a jsou sdělovány referentkám fakultních oddělení majících v gesci doktorské studium.

V případě, že se absolvent nemůže promoce zúčastnit, vyzvedává si diplom a diploma supplement po předchozí domluvě na Odboru výzkumu (Rektorát MU, Žerotínovo náměstí 9, Brno město). Diplom je nutno převzít osobně, nebo v případě např. rodinných příslušníků na základě plné moci.
nahoru