| | | | |


Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, který je neodmyslitelně spjat s nástupem studentů do prvních ročníků vysokých škol. Původ slova je v latinském in – matriculo, což znamená zápis do seznamu. Při imatrikulaci na půdě vysokých škol jde o zápis do fakultní matriky. Tento obřad je důležitým okamžikem pro studenta, který je zapsán v některém z bakalářských nebo magisterských studijních oborů. Během obřadu student slibuje, že bude řádně plnit studijní povinnosti při respektování závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

V současnosti se jedná o ceremoniál, který má spíše slavnostní charakter. Oficiálně se totiž osoba stává studentem již zápisem na příslušnou univerzitu nebo jinou vysokou školu. To však nijak nezastiňuje skutečnost, že imatrikulací se student slavnostně stává součástí akademické obce, v rámci které bude nejen několik let působit, ale také ji reprezentovat, a to nejen po dobu studia. S tím se pojí povinnosti studenta respektovat tradice, zachovávat úctu, ale také šířit dobré jméno školy, na kterou nastupuje. Jde především o morální závazek vůči instituci, v rámci které student hodlá získat své odborné vzdělání.

V rámci obřadu imatrikulace student skládá slavnostní imatrikulační slib, což je jádro celého aktu. Tento slib se vyvinul již v historii. Adepti ucházející se svým studiem o členství v některém z odborných cechů museli obdobně slíbit zachovávání určitých tradic a norem. Ačkoliv se v minulosti těmto obřadům přikládala větší váha, na mnohých vysokých školách se tato tradice zachovala dodnes s patřičnou vážností. Důkazem toho je i průběh slavnostního aktu, kterého se účastní vyučující příslušné fakulty. Jsou oděni v talárech, které na sobě nesou insignie jako výsostné znaky a symboly univerzity, jenž v minulosti odrážely její postavení ve společnosti. Dnes mají insignie především reprezentativní funkci. Celý obřad je doprovázen slavnostní hudbou a vyučující jsou oslovování honosnými tituly. V průběhu ceremoniálu zazní i studentská hymna – Gaudeamus igitur, která je výrazem zachovávání tradicí. Závěrem celého aktu student převezme imatrikulační listy, které představují písemné potvrzení o přijetí do akademické obce.

Termín imatrikulace je obvykle stanoven na polovinu listopadu. Imatrikulace probíhají v aule Právnické fakulty MU. Imatrikulace je přístupná veřejnosti. Obřad celého ročníku proběhne v dopoledních hodinách. Studenti jsou informováni o organizaci prostřednictvím e-mailu zaslaném studijním oddělením.
nahoru