| | | | |


New books

Dějiny Právnické fakulty MU 1díl.

Schelle Karel, Tauchen Jaromír, Vojáček Ladislav
2019, ISBN: 978-80-210-9240-2, 576 str.

Rozsáhlá dvousvazková publikace (zatím vychází 1. díl – 1919-1989) přibližuje pohnuté osudy zakládající fakulty Masarykovy univerzity. První díl zachycuje vývoj fakulty 1919 až 1939, 1945 až 1950, 1969 až 1989. V každém z oddílů najdete především popis obecného dění na fakultě včetně jejího umístění, které se několikrát měnilo, organizační struktury, postavení učitelů a studentů, výuky a vědecké práce. První oddíl 1919-1939 zachycuje snahy o založení české univerzity na Moravě a stručnou charakteristiku situace po zavření českých vysokých škol. Podobně závěr druhého oddílu 1945-1950 připomíná též osudy studentů, učitelů a fakultní budovy po roce 1950. Do třetího oddílu 1969-1989 autoři zase vstoupili ohlédnutím za přípravou znovuotevření fakulty. Nedílnou součástí Dějin Právnické fakulty MU v Brně je obrazová dokumentace. Lze ji rozdělit do tří částí. První část fotografií dokresluje výklad přímo v textu, druhou jsou portrétní fotografie a fotografie titulních stran základních děl, připojené k medailonkům jednotlivých učitelů, a konečně třetí tvoří tematicky uspořádané celky na konci celé publikace (portréty děkanů, budovy, insignie, vestibul a aula, razítka). Autoři prostřednictvím obrazových příloh čtenářům zpřístupňují nejen osoby a události, ale též rozmanité dobové dokumenty a jiné artefakty. Velkou část fotografií proto autoři převzali z Archívu Masarykovy, ale řadu získali z jiných zdrojů.top