| | | | |


Publikace pro bakalářské studium

Právo životního prostředí pro bakaláře

Jančářová Ilona
2019, ISBN: 978-80-210-9493-2, 342 str.

Učební pomůcka, jejímž cílem je seznámit studenty se základy a východisky právní úpravy na ochranu životního prostředí v rozsahu programu předmětu Právo životního prostředí pro bakaláře. Učebnice systematicky vychází z původní učební pomůcky pro bakaláře, avšak vzhledem k rychle se měnící právní úpravě byla aktualizována a podstatně změněna a doplněna o další příklady z praxe a ukázky vybraných soudních rozhodnutí.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Praktikum z pozemkového práva

Dudová Jana, Hanák Jakub, Pekárek Milan, Průchová Ivana, Tkáčiková Jana
2018, ISBN: 978-80-210-9051-4, 180 str.

Učebnice je sbírkou praktických příkladů doplněnou o vybranou judikaturu a stručnou charakteristiku hlavních oblastí pozemkového práva. Příklady jsou zpravidla inspirovány skutečnými kauzami, jsou však uzpůsobeny a zjednodušeny pro potřeby výuky.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Základy správního práva

Průcha Petr
2017, ISBN: 978-80-210-8517-6, 256 str.

Učební text pro bakalářské studium přináší základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní vědy, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Daně a správa daní

Radvan Michal
2015, ISBN: 978-80-210-7746-1, 130 str.

Mezi nejvýznamnější příjmy veřejných fondů patří příjmy daňové a další příjmy daňového charakteru, jako jsou poplatky, cla, odvody, pojistné apod. Ačkoliv se jedná o běžné pojmy nejen v právu používané, v českém právním řádu nejsou... nijak definované. Učebnice nastiňuje obsahové zaměření k pojmům- Daňová teorie, Klasifikace daní, Důchodové daně, Daň z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob, Majetkové daně, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z přidané hodnoty, Akcízy, Poplatky a další plnění a Správa daní.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Mezinárodní soudnictví

Drličková Klára, Havlíček Jan, Hudecová Lucia, Králíček Jaroslav, Kyselovská Tereza, Trávníčková Simona, Valdhans Jiří
2015, ISBN: 978-80-210-7751-5, 132 str.

Znalost oblasti mezinárodního soudnictví a její právní regulace dnes patří k nezbytné výbavě každého právníka a ekonoma. Tato publikace vznikla na PrF MU jako výuková opora pro studenty specializovaných bakalářských oborů. Cílem... publikace není analyzovat podrobně oblast mezinárodního soudnictví. Jejím cílem je objasnit základní pojmy týkající se této problematiky a uchopit některé jevy, které jsou vlastní dané oblasti právní regulace. Publikace se zaměřuje na tři oblasti, tzv. alternativní způsoby řešení sporů, řešení sporů s mezinárodním prvkem před obecnými soudy a rozhodčí řízení. V každé části jsou analyzovány nejdůležitější právní prameny a vztahy mezi nimi. Rozbor obsahové části základních právních předpisů je spojen s praktickými ukázkami procesních doložek a příkladů.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Propedeutika finančního práva I - obecná část

Mrkývka Petr
2015, ISBN: 978-80-210-7745-4, 128 str.

Lze konstatovat, že zřejmě mezi nejméně stabilní odvětví našeho právního řádu se řadí finanční právo. Ani v době zpracování této učebnice není zřejmé, jak bude probíhat vývoj ve veřejných financích a dalších vztazích, jak se budou vyvíjet... potřeby kladené na právo při nápravách ekonomických problémů našeho státu, ale i světa, jaké nové či staronové modely budou uplatňovány při řešeních veřejného dluhu. Proto je třeba učební pomůcku brát skutečně jako v danou chvíli aktuálně poskytnuté informace a čtenář se musí též zabývat recentní právní úpravou a neustále sledovat vývoj právní regulace, doktríny, aplikační praxe. Propedeutika finančního práva je určena zejména studentům v programech Veřejná správa, Právní specializace a Finance a účetnictví vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Státověda

Filip Jan, Svatoň Jan, Šimáčková Kateřina
2015, ISBN: 978-80-210-7972-4, 200 str.

Předložený učební text je určen studentům a posluchačům jednotlivých studijních oborů bakalářského kombinovaného studia vyučovaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Studijní pomůcka vychází ve třetím nezměněném vydání.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Trestní právo hmotné a procesní - Obecná část : multimediální učební text

Žatecká Eva
2015, ISBN: 978-80-210-7955-7, 172 str.

Multimediální učební text „Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část“ je autorsky zpracován již jako 4. doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena především posluchačům bakalářských studijních oborů na PrF MU, ale je přístupná i veřejnosti. Trestněprávní materie je zaměřena na obecnou část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných formou multimediální a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Ústavní právo

Filip Jan
2015, ISBN: 978-80-210-7845-1, 168 str.

Ústavní právo jako základní právní odvětví systému práva ČR určuje závazná pravidla vztahů státu a jedince, vymezuje nositele státní moci, její organizaci, úkoly, cíle a pravidla jednání a vytváří ústavní rámec celého právního řádu. Vztahuje se tak prakticky na všechny problémy, se kterými se student může při studiu práva setkat v rámci každého právního odvětví. Takový pohled tato pomůcka pochopitelně poskytnout nemůže. Bakalářské studium neslouží k získání komplexního poznání celé problematiky ústavního práva, nýbrž jen jeho základů, které budou východiskem pro pochopení souvislostí a návazností jednotlivých odvětví a institutů systému práva. Proto posláním tohoto textu je poskytnout studijní materiál pro bakalářské studium ústavního práva v rámci jednotlivých kurzů bakalářské výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, popř. pro další zájemce o poznání základů tohoto odvětví. Pozornost je věnována především těm částem látky, která tvoří obecný základ studia v rámci jednotlivých kurzů.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

E-kniha: Veřejné finance a fiskální právo

Mrkývka Petr, Pařízková Ivana,Tomášková Eva
2014, ISBN: 978-80-210-6083-8, 164 str.

Učební text pokryje studentům Právnické fakulty MU chybějící učební pomůcku v bakalářských studijních programech a povinně volitelných předmětech. Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha zaměřuje na výdajovou i příjmovou decentralizaci. Pozornost je věnována fiskální kapacitě i potřebě, daňovým, dotačním i návratným příjmům decentralizovaných úrovní veřejné vlády. Významný prostor je vyhrazen systémům rozpočtového určení daní a daňové autonomii, neefektivnostem a nerovnostem vznikajícím při fiskální decentralizaci a koncepcím dotačních systémů.


Národní hospodářství

Blažek Jiří, Kerlinová Alena, Tomášková Eva, Tomšík Vladimír, Kubíček Jan
2014, ISBN: 978-80-210-6949-7, 224 str.

Publikace seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími okruhy problémů týkajících se národohospodářské teorie. V textu je zahrnuta problematika měření výkonnosti národního hospodářství, peněz, inflace, hospodářských cyklů, ekonomického růstu i měnového kurzu. Pozornost je věnována také roli státu v tržní ekonomice, vysvětlena je zejména fiskální a měnová hospodářská politika. Druhá část publikace se věnuje národohospodářskému vývoji v českých zemích od začátku 19. století po dnešek. Do publikace přispěla řada odborníků, mimo jiné i Ing. Jan Kubíček, Ph.D. z České národní banky a prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D., viceguvernér České národní banky.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Nástin obchodního práva

Bejček Josef, Kotásek Josef, Kožiak Jaromír, Ondrejová Dana, Pokorná Jarmila, Ruban Radek, Večerková Eva, Šilhán Josef
2014, ISBN: 978-80-210-7417-0, 360 str.

Učebnice obsahuje základní pohled na materii obchodního práva po rekodifikaci v rozsahu a hloubce potřebné pro studenty bakalářského studijního programu.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Římské právo pro bakaláře

Frýdek Miroslav, Horáková Monika, Obrovská Lucie, Salák Pavel, Veselá Renata
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-5002-0, 188 str.

Publikace římské právo pro bakaláře byla vytvořena pro usnadnění výuky nedávno zavedeného předmětu Římské právo věcné a obligační v bakalářském studijním programu právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Strukturu učební pomůcky nebylo možno zcela omezit pouze na právo věcné a obligační, ale text musel zahrnout i související otázky, bez nichž by student nemohl materii obsáhnout. Zahrnuje tedy také stručný výklad vývoje římského státu a práva, práva osob a právního úkonu. Jádro publikace tvoří deskripce věcných práv a obligací v římském právu a nástin římského práva dědického. Pro snadnější orientaci v problematice autoři doplnili text grafickými přílohami.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Trestní právo hmotné a procesní - Zvláštní část : multimediální učební text

Žatecká Eva
2014, ISBN: 978-80-210-7288-6, 152 str.

Multimediální učební text Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část, je autorsky zpracován jako 2. doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena především posluchačům bakalářských studijních oborů na Právnické fakultě MU, ale je volně přístupná i veřejnosti. Trestněprávní materie je zaměřena na zvláštní část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných formou multimediální a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Nástin právních dějin

Schelle Karel, Tauchen Jaromír, Vojáček Ladislav, Štachová Naďa
2011, ISBN: 978-80-210-5462-2, 322 str.

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obsahově je přizpůsobena omezenému rozsahu výuky tohoto předmětu, proto si neklade za cíl podrobně postihnout vývoj v jednotlivých zemích a zaměřuje se především na obecnější otázky, které podstatným způsobem ovlivňovaly nebo spoluvytvářely podobu práva a státního uspořádání především na evropském kontinentu, a na vybrané státy (podrobnější a komplexnější informace o vývoji jednotlivých zemí podává učebnice Právní dějiny, na níž se podíleli i dva členové autorského kolektivu této učební pomůcky). V koncepci učební pomůcky je kladen důraz na novověké právní dějiny.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.top