| | | | |


E-knihy

E-kniha: Pozemkové právo

Pekárek Milan, Dudová Jana, Hanák Jakub, Průchová Ivana, Tkáčiková Jana
2014, ISBN: 978-80-210-7536-8, 488 str.

Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Pozemkové právo. Publikace je zaměřena na specifika právních vztahů k pozemkům, zohledněny jsou soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty předmětné problematiky ve vazbě na platnou právní úpravu s důrazem na rekodifikaci soukromého práva a s nezbytnými vývojovými přesahy. Publikace je členěna na část obecnou věnovanou základním institutům pozemkového práva (např. principy pozemkové právo, pozemkové vlastnictví, územní plánování a řízení, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí) a zvláštní projednávající o právních režimech vybraných druhů pozemků.

E-kniha: Veřejné finance a fiskální právo

Mrkývka Petr, Pařízková Ivana,Tomášková Eva
2014, ISBN: 978-80-210-6083-8, 164 str.

Učební text pokryje studentům Právnické fakulty MU chybějící učební pomůcku v bakalářských studijních programech a povinně volitelných předmětech. Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha zaměřuje na výdajovou i příjmovou decentralizaci. Pozornost je věnována fiskální kapacitě i potřebě, daňovým, dotačním i návratným příjmům decentralizovaných úrovní veřejné vlády. Významný prostor je vyhrazen systémům rozpočtového určení daní a daňové autonomii, neefektivnostem a nerovnostem vznikajícím při fiskální decentralizaci a koncepcím dotačních systémů.
top