| | | | |


E-knihy

E-kniha: Sociologické aspekty veřejné správy

Urbanová Martina, Večeřa Miloš, Štěpáníková Markéta
2019, ISBN: 978-80-210-9401-7, 189 str.

Publikace vznikla s cílem modernizace povinného předmětu Sociologické aspekty veřejné správy vyučovaného v rámci magisterského navazujícího studijního oboru Veřejná správa na Právnické fakultě MU s cílem nejenom usnadnit studium daného předmětu poskytnutím nezbytného okruhu sociologických znalostí, ale především zvýšit sociální kompetence studujících a všech dalších zájemců v oblasti výkonných a řídících činností ve veřejné správě, a tím i posílit jejich společenskou odpovědnost v jejich praxi. K prohloubení studia je učební text doplněn kontrolními otázkami, na nichž si čtenář (zejména studující) může ověřit, zda obsah příslušné kapitoly dostatečně prostudoval a správně pochopil a zda je schopen ho využít v praxi.

E-kniha: Pozemkové právo

Pekárek Milan, Dudová Jana, Hanák Jakub, Průchová Ivana, Tkáčiková Jana
2014, ISBN: 978-80-210-7536-8, 488 str.

Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Pozemkové právo. Publikace je zaměřena na specifika právních vztahů k pozemkům, zohledněny jsou soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty předmětné problematiky ve vazbě na platnou právní úpravu s důrazem na rekodifikaci soukromého práva a s nezbytnými vývojovými přesahy. Publikace je členěna na část obecnou věnovanou základním institutům pozemkového práva (např. principy pozemkové právo, pozemkové vlastnictví, územní plánování a řízení, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí) a zvláštní projednávající o právních režimech vybraných druhů pozemků.


E-kniha: Veřejné finance a fiskální právo

Mrkývka Petr, Pařízková Ivana,Tomášková Eva
2014, ISBN: 978-80-210-6083-8, 164 str.

Učební text pokryje studentům Právnické fakulty MU chybějící učební pomůcku v bakalářských studijních programech a povinně volitelných předmětech. Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha zaměřuje na výdajovou i příjmovou decentralizaci. Pozornost je věnována fiskální kapacitě i potřebě, daňovým, dotačním i návratným příjmům decentralizovaných úrovní veřejné vlády. Významný prostor je vyhrazen systémům rozpočtového určení daní a daňové autonomii, neefektivnostem a nerovnostem vznikajícím při fiskální decentralizaci a koncepcím dotačních systémů.

E-kniha: Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého

Rozehnalová Naděžda, Valdhans Jiří
2014, ISBN: 978-80-210-6758-5, 115 str.

Učební text „Vybrané kapitoly mezinárodního práva soukromého“ je určen pro výuku mezinárodního práva soukromého v neprávních disciplínách vyučovaných na Právnické fakultě MU v Brně. Jeho cílem je vytvořit určitý vědomostní základ pro výuku bakalářů pro soukromoprávní složky především pro předmět Právo mezinárodního obchodu, Mezinárodní obchodní transakce, Řešení sporů.
top