| | | | |


Dějiny státu a práva

Dějiny Právnické fakulty MU 1.díl

Schelle Karel, Tauchen Jaromír, Vojáček Ladislav
2019, ISBN: 978-80-210-9240-2, 576 str.

Rozsáhlá dvousvazková publikace (zatím vychází 1. díl – 1919-1989) přibližuje pohnuté osudy zakládající fakulty Masarykovy univerzity. První díl zachycuje vývoj fakulty 1919 až 1939, 1945 až 1950, 1969 až 1989. V každém z oddílů najdete především popis obecného dění na fakultě včetně jejího umístění, které se několikrát měnilo, organizační struktury, postavení učitelů a studentů, výuky a vědecké práce. První oddíl 1919-1939 zachycuje snahy o založení české univerzity na Moravě a stručnou charakteristiku situace po zavření českých vysokých škol. Podobně závěr druhého oddílu 1945-1950 připomíná též osudy studentů, učitelů a fakultní budovy po roce 1950. Do třetího oddílu 1969-1989 autoři zase vstoupili ohlédnutím za přípravou znovuotevření fakulty. Nedílnou součástí Dějin Právnické fakulty MU v Brně je obrazová dokumentace. Lze ji rozdělit do tří částí. První část fotografií dokresluje výklad přímo v textu, druhou jsou portrétní fotografie a fotografie titulních stran základních děl, připojené k medailonkům jednotlivých učitelů, a konečně třetí tvoří tematicky uspořádané celky na konci celé publikace (portréty děkanů, budovy, insignie, vestibul a aula, razítka). Autoři prostřednictvím obrazových příloh čtenářům zpřístupňují nejen osoby a události, ale též rozmanité dobové dokumenty a jiné artefakty. Velkou část fotografií proto autoři převzali z Archívu Masarykovy, ale řadu získali z jiných zdrojů.

Dějiny Právnické fakulty MU 2.díl

Schelle Karel, Tauchen Jaromír, Vojáček Ladislav
2019, ISBN: 978-80-210-9241-9, 690 str.

Autorský kolektiv pod vedením prof. Vojáčka zpracoval pohnuté osudy zakládající fakulty Masarykovy univerzity v rozsáhlé dvousvazkové publikaci, mapující období let 1919 až 2019. Historie Právnické fakulty MU tak poprvé vychází v takto ucelené podobě a reprezentativním zpracování. Druhý díl mapuje vývoj fakulty od r. 1989 do r. 2019. Významným počinem je shromáždění velkého množství obrazové dokumentace, které se autorům podařilo dohledat v Archivu MU, Archivu PrF MU, soukromých archivech, dobovém tisku nebo dobově vedených kronikách. Nedílnou součástí publikace tak jsou fotografie a archiválie, které čtenářům zpřístupňují a dokreslují osoby, události, náladu doby, ale též dobové dokumenty a artefakty. Součástí publikace jsou také životopisné medailonky profesorů působících na fakultě do roku 1950, životopisné medailonky již nežijících profesorů a docentů působících na fakultě po roce 1969 a seznam vydaných svazků spisů právnické fakulty od r. 1971 do r. 2019 ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA.


Římské právo pro bakaláře

Frýdek Miroslav, Horáková Monika, Obrovská Lucie, Salák Pavel, Veselá Renata
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-5002-0, 188 str.

Publikace římské právo pro bakaláře byla vytvořena pro usnadnění výuky nedávno zavedeného předmětu Římské právo věcné a obligační v bakalářském studijním programu právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Strukturu učební pomůcky nebylo možno zcela omezit pouze na právo věcné a obligační, ale text musel zahrnout i související otázky, bez nichž by student nemohl materii obsáhnout. Zahrnuje tedy také stručný výklad vývoje římského státu a práva, práva osob a právního úkonu. Jádro publikace tvoří deskripce věcných práv a obligací v římském právu a nástin římského práva dědického. Pro snadnější orientaci v problematice autoři doplnili text grafickými přílohami.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Nástin právních dějin

Schelle Karel, Tauchen Jaromír, Vojáček Ladislav, Štachová Naďa
2011, ISBN: 978-80-210-5462-2, 322 str.

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obsahově je přizpůsobena omezenému rozsahu výuky tohoto předmětu, proto si neklade za cíl podrobně postihnout vývoj v jednotlivých zemích a zaměřuje se především na obecnější otázky, které podstatným způsobem ovlivňovaly nebo spoluvytvářely podobu práva a státního uspořádání především na evropském kontinentu, a na vybrané státy (podrobnější a komplexnější informace o vývoji jednotlivých zemí podává učebnice Právní dějiny, na níž se podíleli i dva členové autorského kolektivu této učební pomůcky). V koncepci učební pomůcky je kladen důraz na novověké právní dějiny.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.
top