| | | | |


Dějiny státu a práva

Dějiny Právnické fakulty MU 1díl.

Schelle Karel, Tauchen Jaromír, Vojáček Ladislav
2019, ISBN: 978-80-210-9240-2, 576 str.

Rozsáhlá dvousvazková publikace (zatím vychází 1. díl – 1919-1989) přibližuje pohnuté osudy zakládající fakulty Masarykovy univerzity. První díl zachycuje vývoj fakulty 1919 až 1939, 1945 až 1950, 1969 až 1989. V každém z oddílů najdete především popis obecného dění na fakultě včetně jejího umístění, které se několikrát měnilo, organizační struktury, postavení učitelů a studentů, výuky a vědecké práce. První oddíl 1919-1939 zachycuje snahy o založení české univerzity na Moravě a stručnou charakteristiku situace po zavření českých vysokých škol. Podobně závěr druhého oddílu 1945-1950 připomíná též osudy studentů, učitelů a fakultní budovy po roce 1950. Do třetího oddílu 1969-1989 autoři zase vstoupili ohlédnutím za přípravou znovuotevření fakulty. Nedílnou součástí Dějin Právnické fakulty MU v Brně je obrazová dokumentace. Lze ji rozdělit do tří částí. První část fotografií dokresluje výklad přímo v textu, druhou jsou portrétní fotografie a fotografie titulních stran základních děl, připojené k medailonkům jednotlivých učitelů, a konečně třetí tvoří tematicky uspořádané celky na konci celé publikace (portréty děkanů, budovy, insignie, vestibul a aula, razítka). Autoři prostřednictvím obrazových příloh čtenářům zpřístupňují nejen osoby a události, ale též rozmanité dobové dokumenty a jiné artefakty. Velkou část fotografií proto autoři převzali z Archívu Masarykovy, ale řadu získali z jiných zdrojů.

Římské právo pro bakaláře

Frýdek Miroslav, Horáková Monika, Obrovská Lucie, Salák Pavel, Veselá Renata
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-5002-0, 188 str.

Publikace římské právo pro bakaláře byla vytvořena pro usnadnění výuky nedávno zavedeného předmětu Římské právo věcné a obligační v bakalářském studijním programu právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Strukturu učební pomůcky nebylo možno zcela omezit pouze na právo věcné a obligační, ale text musel zahrnout i související otázky, bez nichž by student nemohl materii obsáhnout. Zahrnuje tedy také stručný výklad vývoje římského státu a práva, práva osob a právního úkonu. Jádro publikace tvoří deskripce věcných práv a obligací v římském právu a nástin římského práva dědického. Pro snadnější orientaci v problematice autoři doplnili text grafickými přílohami.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Nástin právních dějin

Schelle Karel, Tauchen Jaromír, Vojáček Ladislav, Štachová Naďa
2011, ISBN: 978-80-210-5462-2, 322 str.

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obsahově je přizpůsobena omezenému rozsahu výuky tohoto předmětu, proto si neklade za cíl podrobně postihnout vývoj v jednotlivých zemích a zaměřuje se především na obecnější otázky, které podstatným způsobem ovlivňovaly nebo spoluvytvářely podobu práva a státního uspořádání především na evropském kontinentu, a na vybrané státy (podrobnější a komplexnější informace o vývoji jednotlivých zemí podává učebnice Právní dějiny, na níž se podíleli i dva členové autorského kolektivu této učební pomůcky). V koncepci učební pomůcky je kladen důraz na novověké právní dějiny.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.top