| | | | |


Finanční právo a ekonomie

Ekonomika veřejné správy

Blažek Jiří, Kerlinová Alena, Tomášková Eva
2016, ISBN: 978-80-210-8040-9, 180 str.

Publikace se zabývá ekonomickými aspekty veřejné správy s akcentem na monetární a rozpočtovou politiku. Vysvětluje úlohu institucí, vztahů a nástrojů v oblasti veřejné správy s návazností do právních vztahů. Publikace vysvětluje tuto problematiku i v širších historických souvislostech.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Daně a správa daní

Radvan Michal
2015, ISBN: 978-80-210-7746-1, 130 str.

Mezi nejvýznamnější příjmy veřejných fondů patří příjmy daňové a další příjmy daňového charakteru, jako jsou poplatky, cla, odvody, pojistné apod. Ačkoliv se jedná o běžné pojmy nejen v právu používané, v českém právním řádu nejsou... nijak definované. Učebnice nastiňuje obsahové zaměření k pojmům- Daňová teorie, Klasifikace daní, Důchodové daně, Daň z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob, Majetkové daně, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z přidané hodnoty, Akcízy, Poplatky a další plnění a Správa daní.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Propedeutika finančního práva I - obecná část

Mrkývka Petr
2015, ISBN: 978-80-210-7745-4, 128 str.

Lze konstatovat, že zřejmě mezi nejméně stabilní odvětví našeho právního řádu se řadí finanční právo. Ani v době zpracování této učebnice není zřejmé, jak bude probíhat vývoj ve veřejných financích a dalších vztazích, jak se budou vyvíjet... potřeby kladené na právo při nápravách ekonomických problémů našeho státu, ale i světa, jaké nové či staronové modely budou uplatňovány při řešeních veřejného dluhu. Proto je třeba učební pomůcku brát skutečně jako v danou chvíli aktuálně poskytnuté informace a čtenář se musí též zabývat recentní právní úpravou a neustále sledovat vývoj právní regulace, doktríny, aplikační praxe. Propedeutika finančního práva je určena zejména studentům v programech Veřejná správa, Právní specializace a Finance a účetnictví vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Veřejné finance - ekonomické souvislosti

Pařízková Ivana, Tomášková Eva
2015, ISBN: 978-80-210-7749-2, 136 str.

Tato publikace bude sloužit k výuce předmětu Veřejné finance – ekonomické souvislosti. Učebnice navazuje na poznatky z předmětů Veřejné finance a Veřejné finance a fiskální právo vyučovaných v bakalářských studijních programech a rozšiřuje je. Učebnice obsahuje poznatky aplikovatelné pro oblast veřejné správy, zejména se zabývá problematikou veřejných statků a externalit, financováním veřejného sektoru a hodnocením jeho efektivnosti, ekonomickými důsledky daní, mandatorními výdaji a současnými problémy územně samosprávných celků.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


E-kniha: Veřejné finance a fiskální právo

Mrkývka Petr, Pařízková Ivana,Tomášková Eva
2014, ISBN: 978-80-210-6083-8, 164 str.

Učební text pokryje studentům Právnické fakulty MU chybějící učební pomůcku v bakalářských studijních programech a povinně volitelných předmětech. Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha zaměřuje na výdajovou i příjmovou decentralizaci. Pozornost je věnována fiskální kapacitě i potřebě, daňovým, dotačním i návratným příjmům decentralizovaných úrovní veřejné vlády. Významný prostor je vyhrazen systémům rozpočtového určení daní a daňové autonomii, neefektivnostem a nerovnostem vznikajícím při fiskální decentralizaci a koncepcím dotačních systémů.

Management veřejné správy

Kerlinová Alena, Tomášková Eva
2014, ISBN: 978-80-210-6918-3, 132 str.

Publikace seznamuje s vybranými okruhy problémů managementu veřejné správy. Představuje nejen klasický model managementu, ale také jeho alternativy, manažerské metody využívané (nebo vhodné k využití) ve veřejné správě i činnosti manažera ve veřejné správě. Větší pozornost je věnována oblastem managementu, které mají zásadní význam pro každou organizaci, včetně organizací veřejné správy. Za tyto oblasti lze považovat strategický management, finanční management a lidské zdroje. Kromě toho jsou ve stručnosti představeny také možnosti marketingu ve veřejné správě.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Národní hospodářství

Blažek Jiří, Kerlinová Alena, Tomášková Eva, Tomšík Vladimír, Kubíček Jan
2014, ISBN: 978-80-210-6949-7, 224 str.

Publikace seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími okruhy problémů týkajících se národohospodářské teorie. V textu je zahrnuta problematika měření výkonnosti národního hospodářství, peněz, inflace, hospodářských cyklů, ekonomického růstu i měnového kurzu. Pozornost je věnována také roli státu v tržní ekonomice, vysvětlena je zejména fiskální a měnová hospodářská politika. Druhá část publikace se věnuje národohospodářskému vývoji v českých zemích od začátku 19. století po dnešek. Do publikace přispěla řada odborníků, mimo jiné i Ing. Jan Kubíček, Ph.D. z České národní banky a prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D., viceguvernér České národní banky.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.top