| | | | |


Mezinárodní a evropské právo

Úvod do mezinárodního a evropského práva

Týč Vladimír
2018, ISBN: 978-80-210-8899-3, 98 str.

Třetí, aktualizované vydání úspěšné učebnice pro výuku předmětu Úvod do mezinárodního a evropského práva. Učební text má formu tezí a nastiňuje vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr práva s cílem objasnit základní pojmy týkající se této problematiky. Do textu jsou vložena názorná schémata označující vztah těchto jednotlivých institutů, tj. - vztahy upravené vnitrostátním právem, mezinárodním právem, právem EU a mezinárodním právem soukromým.

Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního práva

Sehnálek David
2016, ISBN: 978-80-210-8340-0, 242 str.

Publikace je zaměřena na vnější vztahy Evropské unie. Základní otázkou, kterou si autor klade, je, ve kterých oblastech vnějších vztahů může Evropská unie jednat a s jakými právními důsledky pro sebe samou a pro členské státy. Tomu odpovídá i obsah monografie, kdy v první části je zkoumána pravomoc Evropské unie z hlediska věcného, míra svěření pravomocí a způsob rozhodování, zatímco druhá je zaměřena na problematiku mezinárodních smluv, jejich účinků a postavení v právu Evropské unie a právu členských států. Pozornost je přitom věnována nejenom otázce jejich závaznosti (pro Unii resp. pro členské státy), ale též odpovědnosti za případné porušení.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Mezinárodní soudnictví

Drličková Klára, Havlíček Jan, Hudecová Lucia, Králíček Jaroslav, Kyselovská Tereza, Trávníčková Simona, Valdhans Jiří
2015, ISBN: 978-80-210-7751-5, 132 str.

Znalost oblasti mezinárodního soudnictví a její právní regulace dnes patří k nezbytné výbavě každého právníka a ekonoma. Tato publikace vznikla na PrF MU jako výuková opora pro studenty specializovaných bakalářských oborů. Cílem... publikace není analyzovat podrobně oblast mezinárodního soudnictví. Jejím cílem je objasnit základní pojmy týkající se této problematiky a uchopit některé jevy, které jsou vlastní dané oblasti právní regulace. Publikace se zaměřuje na tři oblasti, tzv. alternativní způsoby řešení sporů, řešení sporů s mezinárodním prvkem před obecnými soudy a rozhodčí řízení. V každé části jsou analyzovány nejdůležitější právní prameny a vztahy mezi nimi. Rozbor obsahové části základních právních předpisů je spojen s praktickými ukázkami procesních doložek a příkladů.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

E-kniha: Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého

Rozehnalová Naděžda, Valdhans Jiří
2014, ISBN: 978-80-210-6758-5, 115 str.

Učební text „Vybrané kapitoly mezinárodního práva soukromého“ je určen pro výuku mezinárodního práva soukromého v neprávních disciplínách vyučovaných na Právnické fakultě MU v Brně. Jeho cílem je vytvořit určitý vědomostní základ pro výuku bakalářů pro soukromoprávní složky především pro předmět Právo mezinárodního obchodu, Mezinárodní obchodní transakce, Řešení sporů.


MEZINÁRODNÍ,ČESKÉ A UNIJNÍ PRÁVO MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Týč Vladimír
2013, ISBN: 978-80-210-6155-2, 172 str.

Mezinárodní, české a unijní právo mezinárodních smluv Učební text je určený pro studenty magisterského studia Právnické fakulty MU pro obor mezinárodní právo. Nastiňuje podstatu a pojem mezinárodní smlouvy a tří dimenzí smluvního práva (mezinárodní, vnitrostátní a evropské) , kategorii mezinárodních smluv a zásady mezinárodního smluvního práva, proces vzniku mezinárodní smlouvy v právu mezinárodním a vnitrostátním, způsobilost a pravomoc EU k uzavírání mezinárodních smluv a předběžnou kontrolu ústavnosti mezinárodních smluv podle Ústavy ČR a v právu EU.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)

Rozehnalová Naděžda
2010, ISBN: 978-80-210-5240-6, 273 str.

Publikace je věnována problematice právního režimu smluv obsahujících mezinárodní prvek. Přestože centrem a východiskem je pro autorku metoda kolizní a zdroje právní úpravy náležející k unijní regulaci, neomezila se ve své práci jen na tyto normy. Autorka uchopila problematiku šířeji tak, jak to nabízí pluralismus zdrojů a metod právní regulace v této oblasti. Prvá část práce se věnuje popisu prostředí, ve kterém se jednotlivé uvedené skupiny norem „pohybují“. Pro sledované vztahy – v převážné míře se jedná o smlouvy mezi mezinárodními obchodníky – je relevantní prostředí mezinárodní a prostředí regionální (zde komunitární). Ve druhé části se autorka věnuje kolizním normám s akcentem na problematiku závazků ze smluv. Třetí část práce obsahuje analýzu vybraných otázek z oblasti jednotného hmotného práva. Čtvrtá je věnována oblasti práva nestátního původu. Zde bude jednak zmíněna koncepce lex mercatoria, tvorba a význam jednotlivých nestátních norem, jednak otázka jejich aplikace na konkrétní právní vztah. Interakce procesního práva s právem kolizním, resp. i dalšími skupinami norem představuje problém, který stojí v pozadí všech aplikačních otázek. Ať se vztahují k unifikovaným normám státního či nestátního původu. Proto i tuto otázku je nutné zminit. Závěr práce propojeje analýzu uvedených oblastí do určitého přehledu norem, konstatování jejich funkcí a nastínění vzájemných systémových vazeb.
top