| | | | |


Pracovní právo a sociální zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie

Galvas Milan, Gregorová Zdeňka, Komendová Jana, Stránský Jaroslav, Černá Jitka
2018, ISBN: 978-80-210-8842-9, 278 str.

Učebnice se zabývá problematikou práva sociálního zabezpečení v teoretické i praktické rovině. Jsou zkoumány otázky předmětu a systému práva sociálního zabezpečení, základní zásady a funkce tohoto právního odvětví, prameny, činitele ovlivňující jeho úroveň. Dále v teoretické rovině jsou rozebrány právní vztahy sociálního zabezpečení a právní skutečnosti v sociálním zabezpečení. V aplikační části je proveden rozbor konkrétní právní úpravy práva sociálního zabezpečení v České republice a rozbor unijní úpravy sociálního zabezpečení.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě

Horecký Jan, Machálek Petr
2017, ISBN: 978-80-210-8811-5, 125 str.

Publikace představuje základní doplnění běžných učebnic pracovního práva, které jsou zaměřené především na zaměstnávání v soukromém sektoru. Jedná se o učební pomůcku, která by čtenáři měla přinést obecný náhled o výkonu závislé práce při výkonu státní správy (doplněno i o územní samosprávu) a základní přehled specifik a odlišností od výkonu činnosti mimo veřejný sektor.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Pracovní právo

Chrástková Kristina, Galvas Milan, Gregorová Zdeňka, Horecký Jan, Hrabcová Dana, Komendová Jana, Machálek Petr, Stránský Jaroslav, Zachovalová Jana
2015, ISBN: 978-80-210-8021-8, 828 str.

Učebnice rozebírá pracovní právo v jeho teoretické i aplikační rovině, zahrnuje všechny tři složky zahrnované do předmětu pracovního práva (zaměstnanost, individuální pracovní právo a kolektivní pracovní právo), zahrnuje rovněž i unijní úpravu některých otázek, spadajících do pracovního práva.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.top