| | | | |


Právní teorie

Vybrané otázky z art práva

Adamovský Michal, Hájková Martina, Spilková Monika, Sýkora Matěj, Štěpáníková Markéta
2017, ISBN: 978-80-210-8679-1, 138 str.

Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé části jsou pojednány ty vybrané umělecké oblasti, které nejsou zatím z právního hlediska dosud dostatečně uchopeny. Cílem publikace je představit novou právní oblast, které dosud nebyla v českém kontextu věnována dostatečná pozornost navzdory rostoucí poptávce z praxe.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Lidská práva bez metafyziky: Legitimita v (post)moderní době

Hapla Martin
2016, ISBN: 978-80-210-8186-4, 160 str.

Tato práce se věnuje problematice zdůvodnění lidských práv v postmoderní době. Její klíčovou otázkou je, zda jsou tato práva nevyhnutelně metafyzickým nebo náboženským konceptem, který je v kontextu naší současnosti již obtížně obhajitelný. Autor nejprve rozebírá pojmy lidských práv, jejich legitimity a zdůvodnění. Velký prostor přitom vyčleňuje problému jejich univerzality a vymezení různých metodologických přístupů ke zkoumání jejich ospravedlnění. Následně rozebírá různé způsoby zdůvodnění těchto práv, mimo jiné pojetí Michaela J. Perryho a Alana Gewirtha, které vykazují nejsilnější metafyzické konotace. Práci uzavírá kapitola o postojích Richarda Rortyho coby příklad přístupu, který usiluje o vymanění se z metafyziky.


Domácí násilí.Filosofická analýza pojmu

Machalová Tatiana
2015, ISBN: 978-80-210-6765-3, 84 str.

Předložená publikace představuje nový přístup k řešení otázky domácího násilí. Publikace si klade za cíl analyzovat samotný pojem „domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento... problém přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem právní úpravy. Autorka v publikaci nastiňuje zásadní metodologickou změnu při vymezení právních pojmů domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Vnímá jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, že je vázáno na interdisciplinární přístup. Domnívá se rovněž, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části publikace.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Vybrané kapitoly ze sociologie práva

Urbanová Martina, Večeřa Miloš
2015, ISBN: 978-80-210-7913-7, 232 str.

Studijní pomůcka „Vybrané kapitoly ze sociologie práva“ je určena zejména studentům bakalářských studijních oborů právního zaměření jako výchozí učební text k problematice sociologie práva. Studijnímu zaměření je podřízena přehledně sestavená struktura práce a srozumitelně napsaný text jednotlivých kapitol, které jsou věnovány vymezení sociologie práva a seznámení s jejími hlavními představiteli a směry, sociologickému chápání práva, roli a působení práva v sociální realitě, otázkám sociální deviace a sociální kontroly a metodologickým problémům sociologického výzkumu. Text je na konci každé kapitoly doplněn o kontrolní otázky a v závěru je připojeno několik tematických úryvků z klasických sociologických prací.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Základy teorie práva : multimediální učební text

Večeřa Miloš, Jana Dostálová, Jaromír Harvánek, Drahomíra Houbová
2. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-4683-2, 106 str.

M. Večeřa a kol.: Základy teorie práva. Multimediální učební text. Publikace svým zaměřením a rozsahem představuje nutně jen základní problematiku teorie práva. Jde především o seznámení se základními právními pojmy, systémem práva a jeho jednotlivými skladebnými částmi, právní kulturou spojenou s konceptem právního státu, základními prameny práva, formami realizace práva aplikací práva a právním jednáním v právních vztazích, postupy interpretace práva, ale i s otázkami tvorby práva a právních záruk k prosazení zákonnosti a ústavnosti.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Právo a vášeň : Jazyk, příběh, interpretace.

Škop Martin
1. vydání, 2011, ISBN: 978-80-210-5464-6, 205 str.

Kniha „Právo a vášeň. Jazyk, příběh, interpretace“ nahlíží na právo trochu jinak než obvyklými právně filosofickými metodami. Zkoumá právo jako prostředí, v němž se střetávají lidské vášně. Jako prostředí, které je založeno na kontrole těchto vášní. Právo proto nemůžeme chápat čistě jako nástroj, ale jako systém, jehož prvky lze interpretovat různým způsobem, a to nejen obvyklým a etablovaným v klasické právní vědě. V těchto přístupech je významné, jak právo působí, jak ovlivňuje či jak přesvědčuje své adresáty. Proto zabírají největší část této knihy spíše alternativní přístupy k interpretaci a k popisu práva. Při popisu vztahu umění a práva (literatury nebo filmu) se projevují zvláštnosti práva, jakož vyvstanou i neobvyklé možnosti jeho interpretace. Zapojením umění do právní teorie získáme nejen odlišný pohled na právo, který je často kritický a inspirativní. Získáme také metody, které nám mohou odkrýt nové způsoby toho, jak s právem zacházet.
top