| | | | |


Správní právo

Veřejné stavební právo

Kliková Alena, Průcha Petr
2019, ISBN: 978-80-210-9362-1, 189 str.

Aktualizovaná učebnice Veřejné stavební právo je zaměřena na vysvětlení a popsání institutů veřejného stavebního práva a dále jednotlivých postupů a činností správních úřadů při aplikaci norem veřejného stavebního práva. Publikace navazuje na předchozí knihu autorů a reaguje na změny v oblasti veřejného stavebního práva, které jsou v poslední době velmi aktuální a diskutované. Publikace je věnována oblasti veřejného stavebního práva, které upravuje obsah výkonu veřejné správy na úseku stavebnictví, na rozdíl od soukromého stavebního práva, kdy jde zejména o soukromoprávní vztahy mezi zhotoviteli a objednateli stavebních děl. Aktualizovaná publikace doplňuje vymezení základních pojmů a definic zakotvených ve stavebním zákoně a dále nové formy společných postupů dle stavebního zákona, včetně společných řízení. Aktualizace reaguje na jednotlivé významné novely stavebního práva

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Místní správa

Průcha Petr
2018, ISBN: 978-80-210-9007-1, 277 str.

Publikace je určena jako studijní pramen pro frekventanty povinně volitelného předmětu shodného názvu („Místní správa“) vyučovaného na Právnické fakultě MU v Brně, a to zejména pro ty, kteří uvažují o příp. uplatnění v organizaci místní správy, či kteří jako studenti při zaměstnání již v prostředí místní správy příp. působí. Nyní je předkládána již ve svém druhém doplněném a upraveném vydání. Svým zaměřením je daná publikace příp. využitelná i ve vlastní praxi místní správy.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Správní právo procesní (v příkladech a otázkách)

Králová Alžbeta, Potěšil Lukáš, Venclíček Jiří
2018, ISBN: 978-80-210-9054-5, 197 str.

Publikace pojednává o tzv. správním právu procesním, kterému se věnuje formou příkladů a otázek. Jde o doplněk základní studijní literatury. Má se zaměřit na konkrétní a praktické znalosti studentů, resp. jejich získání a osvojení. Publikaci lze využít jak pro formu samostudia, tak i jako podklad pro seminární výuku.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Základy správního práva

Průcha Petr
2017, ISBN: 978-80-210-8517-6, 256 str.

Učební text pro bakalářské studium přináší základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní vědy, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Veřejný majetek

Havlan Petr
2016, ISBN: 978-80-210-8333-2, 164 str.

Publikace je zaměřena na základní otázky právní úpravy veřejného majetku, což zahrnuje v prvé řadě pojmové vymezení tzv. veřejného vlastnictví a tzv. veřejných věcí, jako předmětu tohoto vlastnictví, a dále charakteristiku ústavněprávních souvislostí veřejného majetku a charakteristiku jeho zákonné úpravy, zejména pak majetku státu a majetku územních samosprávných celků. Následuje vymezení veřejného majetku a přiblížení otázek nabývání majetku veřejnými subjekty, hospodaření s veřejným majetkem a nakládání s ním, jakož i otázek odpovědnosti a kontroly při hospodaření s veřejným majetkem. Nezbytný prostor je věnován veřejnému majetku od státu a územních samosprávných celků odlišných subjektů, tj. majetku veřejných vysokých škol, profesních komor a veřejných výzkumných institucí. V závěru publikace lze nalézt exkurz do majetkoprávní problematiky veřejných subjektů v zahraničí.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Správní právo procesní (v příkladech a otázkách)

Králová Alžbeta, Potěšil Lukáš, Venclíček Jiří
2015, ISBN: 978-80-210-7937-3, 166 str.

Publikace pojednává o tzv. správním právu procesním, kterému se věnuje formou příkladů a otázek. Jde o doplněk základní studijní literatury, která se má zaměřit na konkrétní a praktické znalosti studentů, resp. jejich získání a osvojení. Publikaci lze využít jak pro formu samostudia, tak i jako podklad pro seminární výuku.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Management veřejné správy

Kerlinová Alena, Tomášková Eva
2014, ISBN: 978-80-210-6918-3, 132 str.

Publikace seznamuje s vybranými okruhy problémů managementu veřejné správy. Představuje nejen klasický model managementu, ale také jeho alternativy, manažerské metody využívané (nebo vhodné k využití) ve veřejné správě i činnosti manažera ve veřejné správě. Větší pozornost je věnována oblastem managementu, které mají zásadní význam pro každou organizaci, včetně organizací veřejné správy. Za tyto oblasti lze považovat strategický management, finanční management a lidské zdroje. Kromě toho jsou ve stručnosti představeny také možnosti marketingu ve veřejné správě.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Základy správní vědy

Havlan Petr, Kliková Alena, Matula Miloš, Mrkývka Petr, Potěšil Lukáš, Průcha Petr, Skulová Soňa, Svatoň Jan
2014, ISBN: 978-80-210-7335-7, 216 str.

Učebnice přináší především, ale ne jen pro účely výuky na právnické fakultě přiblížení témat a poznatků, které souvisejí s organizací a činností veřejné správy, jakož i  s plněním jejich funkcí a veřejných úkolů v moderním evropském státě. Objasňuje účel studia v širším pohledu, zaměřeném na podstatné aspekty veřejné správy ,a nároky jimž by měla dostát a poskytující m znalostní a zkušenostní základ pro průběžné hodnocení analýzu ,a formulování doporučení pro zvýšení efektivnosti celého systému, jeho součástí a hlavních stránek. Kromě tradiční oblasti, jako pricipy organizace a činnosti, personální základ veřejné správy, rozhodování veřejný majetek a veřejné statky, přináší učebnice náměty k úvahám o reformách veřejné správy v kontextu a principech dobré správy, etice transparentnosti a informatizaci veřejné správy.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Místní správa

Průcha, Petr
1. vydání, 2011, ISBN: 978-80-210-5590-2, 277 str.

Tato studijní pomůcka je především určena studentům povinně volitelného předmětu shodného názvu („Místní správa“) vyučovaného na Právnické fakultě MU v Brně. Struktura výkladové části učebnice je volena tak, že po základním vymezení pojmu a podstaty místní správy, a charakteristiky jejího dosaženého stavu, je věnována pozornost zákonné úpravě právního postavení obcí, s důrazem na jejich povahu, orgány obcí, působnost a pravomoc, hospodaření obcí, dozor a kontrolu nad výkonem působnosti obcí, a dále je poukázáno také na specifické postavení statutárních měst. Svým obsahem a zaměřením je současně daná publikace příp. využitelná i ve vlastní praxi místní správy a může posloužit i nově voleným členům orgánů obcí a pracovníkům obecních úřadů. Publikace byla zpracována podle právního stavu ke dni 30.8. 2011

Právo na informace

Kolman Petr
2010, ISBN: 978-80-210-5135-5, 216 str.

Kniha pojednává o jednom ze základních lidských práv, kterým je právo na informace. Zkušený právní pedagog se mj. zabývá právem na informace z pohledu ústavního práva a správního práva. Ke komplexnějšímu porozumění nám může napomoci rovněž stručné seznámení s právní úpravou této oblasti v právních řádech jiných států světa – jak evropských tak i mimoevropských. Autor se věnuje i státům, které byly v naší právní vědě prozatím opomíjeny – kupříkladu země pobaltské, jihoamerické anebo středoamerické. Autor pracuje též s aktuální judikaturou a zajímavými příklady z praxe. Jinak suchopárná materie veřejného práva je v decentní míře proložena autorovým laskavým humorem, což z knihy činí dílo nikterak suchopárné. Publikaci možno doporučit zastupitelům obcí a krajů, úředníkům ze státní správy a  samosprávy, studentům a studentkám právnických fakult a vůbec všem, kteří chtějí být aktivními občany a není jim lhostejná správa věcí veřejných.
top