| | | | |


Podmínky pro ukončení studia

Student může řádně zakončit své doktorské studium, jestliže  splnil všechny studijní povinnosti svého oboru a v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU, získal min. 240 kreditů za celé DSP studium a má ukončeny všechny předměty zaregistrované v ISu. Poté může podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce i k obhajobě disertační práce.
Zkoušku a obhajobu může student vykonat ve stejném termínu, nebo samostatně, přičemž připuštění k obhajobě disertační práce je podmíněno vykonáním státní závěrečné zkoušky. Časové rozpětí mezi závěrečnou zkouškou a obhajobou není stanoveno, limitem je pouze maximální doba studia. Na způsobu vykonání závěrečných zkoušek se student domlouvá se svým školitelem a předsedou oborové komise příslušného oboru.


top