| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Základní informace pro uchazeče

Právnická fakulta Masarykovy univerzity koná rigorózní řízení v návaznosti na magisterský studijní program "Právo a právní věda" se studijním oborem "Právo" se zaměřením na některou z těchto specializací:

 • Dějiny státu a práva
 • Římské právo
 • Finanční právo
 • Mezinárodní právo veřejné
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Právo Evropské unie
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Správní právo
 • Právo životního prostředí
 • Teorie práva
 • Trestní právo
 • Ústavní právo a státověda
 • Právo informačních a komunikačních technologií

Kdo může podat přihlášku ke státní rigorózní zkoušce

Přihlášku může podat absolvent magisterského studijního programu v oblasti práva, který získal akademický titul "magistr". Pokud se jedná o dvoustupňové studium, tzn. nejprve bakalářské studium a poté navazující magisterské studium, musí být obě studia (i bakalářské) v oboru Právo.

V jakém termínu lze podat přihlášku

Přihlášky lze podávat v průběhu celého akademického roku.

U přihlášky podané do 31.12. se státní rigorózní zkouška koná zpravidla v následujícím jarním semestru, u přihlášky podané do 30.6. se státní rigorózní zkouška koná zpravidla v následujícím podzimním semestru. Termíny státních rigorózních zkoušek stanoví děkan.

Co musí obsahovat přihláška

Přihláška se podává elektronicky. Další povinné přílohy (uvedeny níže) dodejte vytištěné buď poštou na adresu fakulty (oddělení pro doktorské studium) nebo osobně na podatelně fakulty.

Přílohy - náležitosti přihlášky

 • 2 výtisky rigorózní práce odpovídající obsahovým a formálním požadavkům stanoveným v čl. 5 a 5a Směrnice děkana č. 6/2017, O rigorózním řízení a ve Směrnici č. 4/2013 O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na PrF MU podávané od 2.11.2013
 • úředně ověřené kopie dokladů o absolvovaném magisterském studiu práva (absolventi magisterského studijního programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity po 1. lednu 1998 nemusí přikládat)
 • čestné prohlášení, že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném řízení o udělení akademického titulu
 • u absolventů zahraniční vysoké školy se studijním programem v oblasti práva nostrifikační doložka
 • přehled odborné činnosti uchazeče v oblasti práva, seznam případných uveřejněných výsledků nebo výsledků přijatých k uveřejnění (nemáte-li, uveďte prosím tuto skutečnost na samostatném listu A4)

Poplatek za rigorózní řízení

Poplatek se platí prostřednictvím Obchodního centra MU, kam bude uchazeč naveden přímo při založení elektronické přihlášky. Výši poplatku za rigorózní řízení (poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky, za používání zařízení a informačních technologií dle čl. 4 Směrnice děkana o rigorózním řízení) stanoví děkan svým rozhodnutím. S účinností od 1. února 2018 je stanoven poplatek ve výši 6.540,- Kč.

Povinnost uchazeče po podání přihlášky

Po doručení náležitostí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce je provedena kontrola zaplacení poplatku v OC a následně je uchazeč e-mailem vyzván, aby ihned vložil do IS MU (Informačního systému Masarykovy univerzity) - archivu závěrečné práce - úplný text své rigorózní práce, anotaci v češtině a angličtině a klíčová slova. Teprve poté je přihláška kompletní. Uchazeč, který nemá přístupové heslo do IS MU ze svého dřívějšího studia, si heslo osobně vyzvedne na odd. pro doktorské studium a rigorózního řízení a práci, anotace a klíčová slova vloží do 7 dnů od převzetí hesla.

Možnost konzultací po podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce

V rámci zaplaceného poplatku má uchazeč nárok na tři vyučovací hodiny konzultací s akademickým pracovníkem v příslušné specializaci.

Možnost konzultací před podáním přihlášky ke státní rigorózní zkoušce

V průběhu psaní rigorózní práce si uchazeč může dohodnout případné konzultace na Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení.

Průběh státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky ze zvolené specializace. Obě součásti se konají v jednom dni. Nejprve probíhá obhajoba rigorózní práce. Úspěšná obhajoba je podmínkou přístupu k ústní zkoušce.


top