| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Informace o přijímacím řízení do navazujících magisterských, magisterských a bakalářských programů pro akademický rok 2019/2020

Základní informace

Právnická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř právnických fakult působících jako součást veřejných vysokých škol v České republice. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:

 • moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním,
 • významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě programů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia,
 • fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako jedna z prvních v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností,
 • instituci, kde termíny „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstávají jen prázdnými pojmy,
 • fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni,
 • instituci poskytující vynikající zázemí jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky.

Proč studovat na naší fakultě

 • fakulta má přímou návaznost na významné právní instituce (Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Kancelář veřejného ochránce práv, aj.),
 • vyučují na ní zkušení pedagogové s podílem na rozhodování nejvyšších soudních instancí,
 • realizuje mezinárodní spolupráci se zahraničními univerzitami a orgány Evropské unie,
 • umožňuje studijní pobyty a pracovní stáže na významných zahraničních univerzitách a institucích nejen v Evropě, ale např. i v USA,
 • připravuje studenty nejen pro výkon právnických a akademických profesí, ale i pro oblast veřejné správy, průmyslu a obchodu,
 • má jedno z nejobsáhlejších informačních zázemí mezi českými právnickými fakultami díky vybavení knihovny a přístupu do mezinárodních databází.

Termíny

Den otevřených dveří 10. 1. 2019 v 15.00 hod.
Termín podání přihlášky v případě Bc. a Mgr. studia od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019
v případě navazujícího Mgr. studia od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019
Termín přijímací zkoušky Jednotný termín pro TSP (Mgr. a Bc. studium): 27.–28. 4. 2019 (sobota a neděle)
Jednotný termín pro TOZ (navazující Mgr. studium): Brno: 31. 5. 2019
Zápisy ke studiu 17. – 19. 6. 2019

Kontakty

Veveří 70, Brno, 61180,
tel.: +420 549 495 284 (Mgr., NMgr), +420 549 496 579 (Bc.),
mail: studijni@law.muni.cz,
WWW stránka: www.muni.cz/law

Jak se k nám dostanete?

Ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 12 na zastávku Nerudova nebo na zastávce Konečného náměstí přestoupit na tramvaj č. 3 nebo č. 11 a vystoupit na zastávce Rybkova.

GPS: 49°12'29.571"N, 16°35'32.209"E


Studijní programy

Pozor: pouze absolvování pětiletého magisterského studijního programu Právo a právní věda opravňuje po splnění dalších podmínek k výkonu profese advokáta, notáře, soudce, státního zástupce či exekutora.

Pro akademický rok 2019/2020 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity:

 1. v akreditovaném prezenčním magisterském studijním programu Právo a právní věda (pětileté studium, vhodné především pro stávající maturanty) – jediný studijní program, jehož absolvování je považováno za ucelené právnické vzdělání, které je vyžadováno pro vykonávání profese soudce, státního zástupce, advokáta, notáře apod.,
 2. v akreditovaném navazujícím magisterském kombinovaném studijním programu Veřejná správa,
 3. v akreditovaných kombinovaných bakalářských studijních programech:
  • Mezinárodněprávní obchodní studia,
  • Obchodněprávní studia,
  • Mezinárodněprávní obchodní studia,
  • Vyšší justiční úředník,
  • Veřejná správa (specializace Všeobecná veřejná správa, Správa sociálního zabezpečení, Finanční správa a Katastrální správa),
  • Teorie a praxe trestního a správního procesu.

 

Po úspěšném absolvování bakalářského studijního programu PrF MU je možné pokračovat v navazujícím magisterském kombinovaném studiu, avšak pouze ve studijním programu Veřejná správa, jehož absolvování však není považováno za ucelené právnické vzdělání. Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace nebo Veřejná správa (bez ohledu na absolvovaný obor) anebo řádné ukončení studia realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

 

V souladu s akreditací bakalářského studijního programu Veřejná správa je u tohoto programu zavedena během 2. semestru povinná volba směru:

 • Všeobecná veřejná správa,
 • Katastrální správa,
 • Finanční správa,
 • Správa sociálního zabezpečení.

 

Výuka v bakalářském a navazujícím magisterském studiu je v kombinované formě, probíhá tedy v blocích, šestkrát až osmkrát za semestr, vždy ve všední dny. Konkrétní dny výuky se mohou během studia měnit. Výuka v magisterském studijním programu Právo a právní věda je v prezenční formě, tedy celý týden, zpravidla každý den.

Název programu Typ programu Titul Forma Délka Vyuč. jazyk OPP U/P Akreditace do roku
Právo a právní věda Magisterské studium Mgr. PS 5 Čeština 480 2028/77,08 2028
Mezinárodněprávní obchodní studia Bakalářské studium Bc. KS 3 Čeština 40 99/20,21 2028
Obchodněprávní studia Bakalářské studium Bc. KS 3 Čeština 50 107/20,1 2028
Vyšší justiční úředník Bakalářské studium Bc. KS 3 Čeština 40 103/10,32 2028
Teorie a praxe trestního a správního procesu Bakalářské studium Bc. KS 3 Čeština 40 135/20,22 2028
Veřejná správa Bakalářské studium Bc. KS 3 Čeština 80 164/14,65 2028
Veřejná správa Navazující Mgr. studium Mgr. KS 2 Čeština 80 195/27 * 2022

OPP – očekávaný počet přijatých,
U/P – počet loni přihlášených/percentil, který loni dosáhl poslední přijatý uchazeč (u navazujícího studia počet bodů)
KS – kombinované studium
PS – prezenční studium
* u navazujícího studia počet bodů


Přijímací řízení

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro magisterské prezenční studium, navazující magisterské kombinované studium a bakalářské kombinované studium se podává přihláška pouze elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Na každý přihlášený studijní program je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní program zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce (poplatek není možné hradit na pokladně Právnické fakulty). Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení.

Závazné termíny:

Vyplnění e-přihlášky je nutné provést do 28. 2. 2019, a to do 24.00 hod, v případě navazujícího magisterského studia do 30. 4. 2019 do 24.00 hod. Všechny informace o poplatku získáte v e-přihlášce. Převedení poplatku na účet MU si zkontrolujete v systému e-přihlášky. Přijímání přihlášek je zahájeno dne 1. 11. 2018, v případě navazujícího magisterského studia dne 1. 2. 2019. Případné dotazy k e-přihlášce směřujte na adresu prihlaska@muni.cz.

Přijímací zkoušky (bakalářské a magisterské studium)

Povinnou součástí přijímacího řízení na Bc. a Mgr. studium na Právnické fakultě MU je Test studijních předpokladů (TSP), žádné jiné testy se nekonají. Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Podrobné informace o TSP jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp/

V přijímacím řízení není zohledňován výsledek státní maturity.

Uchazečům o přijetí do programu Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 28. února 2019, prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní rok (doklad o praxi se přikládá k elektronické přihlášce ve formátu pdf na předepsaném formuláři dostupném na http://www.law.muni.cz/content/cs/potvrzeni/), bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100.

Příklad: Pokud uchazeč dosáhne percentilu 50 a prokáže požadovanou praxi, bude jeho celkový výsledek činit 60 (50+20 % z 50 = 60). Pokud uchazeč dosáhne percentilu 90 a prokáže požadovanou praxi v oboru, bude jeho celkový výsledek činit 100 (90+20 % z 90 = 108, ale celkový výsledek může činit nejvýše 100).

Způsob vyhodnocení TSP

K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které uchazeč zjistí ve své elektronické přihlášce. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu získaných bodů a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně percentil 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.

Doporučená literatura pro TSP

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2019. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz

Přijímací zkoušky (navazující magisterské studium)

Povinnou součástí přijímacího řízení na navazující kombinované magisterské studium na Právnické fakultě MU je Test odborných znalostí (TOZ), žádné jiné testy se nekonají. Jedná se o testování znalostí z oblasti veřejné správy, veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského studijního programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa. Podrobné informace o TOZ jsou na internetové adrese: http://www.law.muni.cz/dokumenty/9227

Způsob vyhodnocení TOZ

K vyhodnocení TOZ slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v pozvánce k TOZ. Určujícím kritériem úspěšnosti v TOZ je počet získaných bodů. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu, přičemž položka bez odpovědi znamená nulu bodů.

Doporučená literatura pro TOZ

Doporučenou literaturu naleznete na http://www.law.muni.cz/dokumenty/9227

Poplatek za přijímací řízení

Výše poplatku za služby spojené s přijímacím řízením pro magisterské, navazující Mgr. a bakalářské studium: 600,- Kč

Uplatnění absolventů

Absolvent magisterského studijního programu Právo a právní věda najde široké uplatnění především v oborech, v nichž se předpokládá ucelené právnické vzdělání (soudnictví, veřejná správa, státní zastupitelství, advokacie, soukromý sektor atd.).

Absolvent navazujícího magisterského studia v programu Veřejná správa může uplatnit získané znalosti a dovednosti ve všech oblastech veřejné správy.

Absolventi bakalářských studijních programů:

 • Mezinárodněprávní obchodní studia: absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v mezinárodním obchodě.
 • Obchodněprávní studia: absolvent tohoto programu najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v daňovém poradenství.
 • Teorie a praxe trestního a správního procesu: absolvent tohoto programu najde uplatnění ve veřejné správě v rozsahu resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti (vězeňská služba, justiční stráž), Ministerstva obrany (vojenská policie), Ministerstva financí (celní správa), a ostatních rezortů na úseku správního trestání.
 • Veřejná správa: absolvent tohoto programu najde uplatnění zejména v orgánech a institucích veřejné správy.
 • Vyšší justiční úředník: absolvent může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v rámci rezortu Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané poznatky využitelné i pro práci u osob provozujících soukromé právnické profese, např. u advokátů, notářů či exekutorů.

Důležité webové odkazy

Podrobné informace budou zveřejněny v Podmínkách PŘ nejpozději koncem října na: https://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/

web fakulty:
http://www.law.muni.cz
studijní plán magisterského studia:
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/magisterske-studium/stud
studijní plán bakalářského studia:
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/bakalarske-studium/studijni-plany/
studijní plán navazujícího studia:
http://law.muni.cz/content/cs/studium/navazujici-magisterske-studium/studijni-plany/
e-přihláška:
http://is.muni.cz/prihlaska
TSP:
http://www.muni.cz/tsp/
diskusní fórum pro uchazeče:
http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl
fakultní facebooková stránka:
https://www.facebook.com/PrfMUni
univerzitní web pro uchazeče o studium:
http://www.muni.cz/admission_czech
univerzitní Facebook Studuj na MUNI:
http://www.facebook.com/studujnamuni
zpravodajský portál MU (web o životě na MU):
http://www.online.muni.cz
často kladené dotazy k přijímacímu řízení na MU:
http://is.muni.cz/prihlaska/faq.pl
středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky:
http://www.teiresias.muni.cz/

Celoživotní vzdělávání na PrF MU

Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve snaze zpřístupnit vysokoškolské vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti, uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání, a to nad rámec kapacitních možností řádného studia (v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů).

Pro akademický rok 2019/2020 se připravují k realizaci následující programy celoživotního vzdělávání:

 • Magisterský program: PRÁVO a PRÁVNÍ VĚDA
  • realizovaný v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda
  • standardní délka PCŽV: 4 semestry
 • Navazující magisterský program: VEŘEJNÁ SPRÁVA
  • realizovaný v rámci akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa, studijní obor Veřejná správa
  • standardní délka PCŽV: 2 semestry
 • Bakalářské programy:
  Realizované v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů:
  • VEŘEJNÁ SPRÁVA
  • TEORIE a PRAXE TRESTNÍHO a SPRÁVNÍHO PROCESU
  • MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OBCHODNÍ STUDIA
  • OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA
  • VYŠŠÍ JUSTIČNÍ ÚŘEDNÍK
  • standardní délka PCŽV: 4 semestry

Celoživotní vzdělávání je určeno pro absolventy středních škol s maturitou. Úspěšní absolventi programu CŽV mají možnost pokračovat v řádném studiu daného programu, již se statutem studenta.

Programy pro akademický rok 2019/2020 budou vyhlášeny v lednu 2019.

Informace s popisem jednotlivých programů včetně předpisů k CŽV, studijních plánů a elektronické přihlášky naleznete: http://www.law.muni.cz

Kontakty


Přípravný kurz k přijímačkám 2019

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů.

Obsah kurzu: Analytické myšlení, Anglický jazyk, Kritické myšlení, Numerické myšlení, Prostorová představivost a Verbální myšlení

Rozsah kurzu: 6 tématických bloků, 1 blok = 4 vyučovací hodiny, celkem 24 vyučovacích hodin

Lektoři: odborníci z řad interních i externích lektorů Právnické fakulty MU

Termín: kurz bude organizován ve 3 (obsahově zcela totožných) variantách:

 • 1x týdně ve čtvrtek ODPOLEDNE, 16.00–19.15 hodin (celkem 6 bloků x 4 vyučovací hodiny)
 • 1x týdně v sobotu DOPOLEDNE, 9.30–12.45 hodin (celkem 6 bloků x 4 vyučovací hodiny)
 • 1x týdně v sobotu ODPOLEDNE, 13.15–16.30 hodin (celkem 6 bloků x 4 vyučovací hodiny)
 • 1x týdně sobota CELÝ DEN, 9.00–16.00 hodin (celkem 3 bloky x 8 vyučovacích hodin s přestávkou 30 minut na oběd)

Zahájení: únor/březen 2019

Cena: 3500,- Kč včetně DPH

Místo konání: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, Brno - z důvodu rekonstrukce místností PrF MU

Přihlášky přijímáme na www.kurzy.law.muni.cz

Kontakt: Jana Buchalová, telefon 549 498 506, e-mail jana.buchalova@law.muni.cz


top