| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Základní informace k průběhu státních závěrečných zkoušek

Určeno studentům, kteří odevzdali závěrečnou práci v termínu do 3. 5. 2020 a mají podanou přihlášku do období JARO 2020 (květen/červen)

(Informace k SZZk v následujících obdobích budou včas upraveny a zveřejnění oznámeno e-mailem.)

Státní závěrečné zkoušky,  a to jak ústní součásti, tak obhajoby bakalářských a diplomových prací, budou probíhat prezenční formou.

S ohledem na současnou situaci dojde k úpravě jejich průběhu a bude nutno splnit stanovené hygienické podmínky. Zkušební komise a zkoušený student budou přítomni v  jedné místnosti. Prezence studenta, losování zkušebních otázek a písemná příprava studenta tomu bude předcházet v místnosti jiné, a to pod dohledem tajemníka(ů). Čísla konkrétních místností pro prezenci a přípravu studentů a pro výkon zkoušky budou uvedena ve zveřejněném rozpisu komisí. Jak u písemné přípravy studentů, tak i v průběhu státní závěrečné zkoušky, budou zajištěny rozestupy mezi zkoušejícími i studentem, dále bude zajištěna desinfekce místnosti a její větratelnost, zkoušející i studenti budou muset mít  chráněny dýchací cesty rouškou, šátkem nebo šálou. Studenti budou zváni na konkrétní čas, výsledky budou vyhlašovány bezprostředně po ukončení průběhu ústní součásti každého studenta. Vzhledem k vývoji situace je možné, že dojde k dalším úpravám průběhu státních závěrečných zkoušek. Pokud tomu tak bude, budeme Vás obratem informovat mailem. Sledujte prosím taktéž informace na webových stránkách fakulty:

Magisterské studium: https://www.law.muni.cz/content/cs/student/pruvodce-studiem/magisterske-studium/#item57322

Bakalářské studium: https://www.law.muni.cz/content/cs/student/pruvodce-studiem/bakalarske-studium/#item57336

Navazující magisterské studium: https://www.law.muni.cz/content/cs/student/pruvodce-studiem/navazujici-magisterske-studium/#item57348

Čestné prohlášení

Upozorňujeme studenty, že před přístupem k oběma součástem státní zkoušky bude ověřeno, zda student poskytl univerzitě Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nyní je bez poskytnutého prohlášení rozhodnutím rektora 5/2020 Mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 zakázán vstup studentům do budov MU.

Odkaz do aplikace Čestné prohlášení: https://is.muni.cz/auth/koronavirus_prohlaseni

Komise

Rozpisy studentů dle jednotlivých termínů, zkušebních komisí a konkrétních časů konání ústních součástí budou oznámeny studentům v první fázi bez uvedení zkoušejících, a to do 11. 5. 2020.

Oficiální rozpis komisí bude zveřejněn na úřední desce IS MU po doplnění zkoušejících katedrami, a to do 15. 5. 2020. Všichni přihlášení studenti obdrží v obou fázích také oznámení mailem.

Pravidla používání nekomentovaných právních předpisů zůstávají stejná. Při písemné přípravě má student právo používat vlastní nekomentované právní předpisy, při výkonu zkoušky pak na výzvu zkoušejícího. Bližší informace najdete zde: https://is.muni.cz/auth/go/o1vu80

Obhajoby a posudky

Od 18. 5. 2020 bude dle upraveného harmonogramu semestru možno obhajovat bakalářské a diplomové práce odevzdané do 3. 5. 2020. Předpokládá se přitom, že obhajoby závěrečných prací se budou konat především v průběhu června.

Posudky  vedoucího  práce  a  oponenta  budou  studentům vkládány  průběžně  po  jejich  vypracování do Archivu závěrečné práce v  IS MU. Student má právo být seznámen s posudky nejméně  5 pracovních  dnů  před  obhajobou.  Konkrétní  termín  obhajoby  určí  příslušná  katedra.  Termíny a komise  obhajob  budou  katedrami zveřejňovány na úřední desce vždy nejpozději 2 týdny před datem konání a studenti obdrží zároveň od sekretářky katedry zprávu mailem. Složku Úřední desky IS MU určenou ke zveřejnění termínů obhajob najdete zde:

Magisterské studium: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/mgr/komise/obh/?vysl=931051

Bakalářské studium: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/bc/komise/obh/

Navazující magisterské studium: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/nmgr/37224219/

Kontrola splnění podmínek přístupu

K vykonání státní závěrečné zkoušky může přistoupit student, který splnil všechny podmínky předepsané studijním plánem. Ke splnění  musí  dojít  (rozumí  se,  že  musí  být  zapsáno hodnocení  v IS MU) nejpozději 2 pracovní dny před termínem té součásti SZZk, která se bude konat jako první (v závislosti na vyhlášení termínů).

Volitelné předměty, které si student event. zapsal nad rámec povinného studijního plánu studovaného oboru, má možnost dokončit kdykoliv do termínu poslední součásti SZZk. Jinak k nim bude studijním oddělením zadán příznak „povoleno neopakovat“ (musí to však umožňovat dosud vyčerpaný limit kreditů za neopakované předměty).

Kontrolu splnění podmínek přístupu provádí studijní oddělení. Student má možnost provést si průběžnou vlastní kontrolu prostřednictvím aplikace Student – Během studia – Kontrola průchodu studiem.

Opravné zkoušky

V případě neúspěchu u řádného termínu SZZk v období JARO 2020 má student možnost volby období pro vykonání opravné zkoušky, a to ČERVENEC 2020 nebo ZÁŘÍ 2020. Student si nejpozději v termínu do 30. 6. 2020 podá přihlášku do příslušného období pro vykonání opravné zkoušky prostřednictvím aplikace Rozpisy témat, tj. stejným způsobem, jako podával přihlášku k řádnému termínu. V případě, nepodání přihlášky studentem dojde k zařazení do období ZÁŘÍ 2020 automaticky studijním oddělením.

Omlouvání neúčasti

V případě, že se student přihlášený nebo zařazený k součásti státní zkoušky nemůže ze závažných důvodů ve stanoveném termínu dostavit, je povinen písemně (či e-mailem doručeným na studijní oddělení) omluvit svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu. Neučiní-li tak, je u této součásti státní zkoušky hodnocen stupněm „nevyhovující (čl. 22. odst. 6 SZŘ MU). O relevantnosti důvodů rozhodne příslušný proděkan. Při současné organizaci státních zkoušek, kdy budou studenti zváni na konkrétní časy, je žádoucí, aby studenti v případě, že u nich dojde ke zdravotním komplikacím, příp. karanténním opatřením, které jim zabrání účastnit se SZZk (vč. neúčasti u obhajoby), pokud možno předem neprodleně informovali příslušnou studijní referentku.

Vydávání diplomů - promoce

S ohledem na současnou situaci jsou promoce plánované dle harmonogramu na červenec zrušeny. Předpokládáme, že promoce se uskuteční v náhradním termínu v průběhu podzimního semestru 2020. Možnost konání promocí a stanovení konkrétního termínu jsou závislé na kapacitních možnostech Univerzitního kina Scala. Vedení fakulty v současné době zvažuje i možnost konání promocí mimo tyto prostory.

O způsobu vydání diplomů budou absolventi informování, předpokládá se prozatím možnost osobního převzetí na studijním oddělení neprodleně po jejich vyhotovení.

Kontakty na studijní oddělení

S veškerými dotazy ohledně státních závěrečných zkoušek se prosím obracejte na příslušné referentky:

Magisterské studium - Petra Marková - tel. 549 49 5858,  petra.markova@law.muni.cz

Navazující magisterské studium - Radmila Tučková - tel. 549 49 5284, radmila.tuckova@law.muni.cz

Bakalářské studium - Hana Holubová - tel. 549 49 6398, hana.holubova@law.muni.cz

 

Centrální e-mail: studijni@law.muni.cz


top